Česká lékárnická komora pořádá jubilejní 25. Den lékáren. Tradiční akce přiblíží veřejnosti tým zdravotníků, kteří pečují o její zdraví

Česká lékárnická komora pořádá jubilejní 25. Den lékáren. Tradiční akce přiblíží veřejnosti tým zdravotníků, kteří pečují o její zdraví

Letos se uskuteční již 25. ročník tradičního Dne lékáren, který tento rok připadá na čtvrtek 15. června. Akce České lékárnické komory budou probíhat celý týden od 12. do 18. června. Jubilejní Den lékáren má za cíl edukovat širokou veřejnost o náročné práci farmaceutů, farmaceutických asistentů a dalších nezbytně důležitých zaměstnanců lékáren. Akce proběhne ve více než 1 300 lékárnách po celé České republice.

Cílem letošního ročníku Dne lékáren je přiblížit veřejnosti práci lékárníků i dalších zaměstnanců, bez kterých by se každodenní chod těchto zdravotnických zařízení neobešel. I když je všeobecně známé, že v lékárně pracují lékárníci, ne každý ví, jak náročné je jejich vysokoškolské vzdělání: „Žádná lékárna nemůže fungovat bez lékárníka, ten musí být v lékárně po celou pracovní dobu. Zároveň mohou pacienti za tárou vidět i farmaceutické asistenty, kterým se dříve říkalo laboranti. I tato profese vyžaduje specifické, vyšší odborné nebo středoškolské, zdravotnické vzdělání a odborné dovednosti,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory, Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

„Role lékárníků je nezastupitelná. Jsou pilířem zdravotní péče. Díky jejich kompetenci, radám a přístupu jsou pacienti při návštěvě lékárny ve skvělých rukách, za což jim patří dík nejen můj, ale i celé společnosti,” říká ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek.

Víte, kdo pracuje v lékárnách?

Lékárníci jsou farmaceuti – vysokoškolští odborníci, absolventi oboru farmacie na farmaceutických fakultách, které jsou svým zaměřením analogií fakultám lékařským. Mají akademický titul magistr (Mgr.) nebo v případě složení rigorózní zkoušky titul doktor farmacie (PharmDr.). Zodpovídají za odborný chod lékárny a vedoucí lékárník řídí její tým.  Hlavní činností lékárníků je výdej léčivých přípravků, těch vázaných na recept i volně dostupných. Jeho součástí je dispenzace zajišťující předání informací o správném a bezpečném užívání léčivých přípravků a zpětnou vazbu o tom, zda  pacient všechny instrukce pochopil správně. Lékárníci také zajišťují poradenství pro pacienty, vedou evidenci lékárny a zajišťují pravost léků.

Nedílnou součástí týmu, který poskytuje lékárenskou péči, jsou i farmaceutičtí asistenti, většinou absolventi vyšší odborné školy oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Podobně jako farmaceuti, i oni vydávají léky, ale pouze ty dostupné bez předpisu. Stejně jako lékárníci připravují individuální léčivé přípravky, například masti, čípky nebo tobolky.

„Lékárníci pomáhají pacientům se správným výběrem léků, vydávají léky na předpis, dohlíží na správnou léčbu z hlediska nežádoucích účinků, radí se správným dávkováním nebo kontraindikacemi. Mezi jejich stěžejní každodenní úkoly patří ověřování pravosti léků či individuální příprava léků,“ vysvětluje viceprezident České lékárnické komory, PharmDr. Martin Kopecký. Alena Šindelářová z České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) doplňuje: „Farmaceutičtí asistenti v lékárnách vydávají léky dostupné bez receptu, poradí i se samoléčbou nebo výběrem doplňků stravy. Také zajišťují objednávání léků a jejich správné uchovávání a vydávají pacientům zdravotnické prostředky.“

Dalším zaměstnancem lékárny je sanitář, který je zodpovědný především za čistotu v lékárně, dezinfekci povrchů i mytí a sterilizaci obalů a pomůcek pro individuální přípravu. Lékárny by se však neobešly i bez nezdravotnických pracovníků, kteří se věnují například údržbě, úklidu nebo administrativním činnostem.

Bez lékárníků by nebyly lékárny

„Studium farmacie je náročné. Absolventi oboru farmacie získávají komplexní znalosti o jednotlivých lécích. Vědomosti farmaceutů zahrnují znalost chemické struktury, fyzikálních vlastností a účinků léčiv, vědí, jak se lék v těle pohybuje, kde a jak účinkuje a jaké má nežádoucí účinky. V neposlední řadě také vědí, jak konkrétní léky interagují s jinými léčivy nebo se stravou či nápoji, a také jak se léky vyrábí. Jejich znalost léků je komplexní, bez ohledu na to, zda jde o přípravky na předpis nebo bez něj. Proto jsou nezbytnou součástí zdravotní péče. Farmaceuti musí své znalosti i po ukončení vysokoškolského studia neustále doplňovat, protože se vyvíjí stále nové léky, stejně tak jako poznatky o těch stávajících,“ přibližuje doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy.

Celoživotní vzdělávání lékárníků organizuje a pomáhá zajišťovat Česká lékárnická komora. Robustní systém celoživotního vzdělávání zahrnuje širokou škálu vzdělávacích akcí včetně garantovaných kurzů. Jejich absolventi pomáhají pacientům například při snižování nadváhy, odvykání kouření, samoléčbě pomocí bylinek nebo odhalování zdravotních rizik (vysoký krevní tlak, cholesterol, cukr).

Situace je podobná i u farmaceutických asistentů, kteří navštěvují interní semináře a konference a neustále se vzdělávají v oblasti aktualit v oboru zdravotnictví a farmacie. Také se pod dohledem školí ve svých specializacích.

Tisková informace

Víte, kdo pracuje ve vaší lékárně?

Všeobecně se ví, že v nemocnici pracují lékaři, sestry i další zaměstnanci, z nichž každý má své povinnosti a kompetence. Věděli jste, že podobně to funguje i v lékárnách? I když je každá lékárna jiná a o velikosti a složení týmu rozhoduje řada faktorů, žádná se neobejde bez přítomnosti lékárníka. Tím, kdo vede celý tým v každé lékárně, je vedoucí lékárník. Lékárníci neboli farmaceuti mají své kompetence – práva a povinnosti dané zákonem o léčivech a dalšími prováděcími předpisy. Základní zdravotní službou, kterou nemůže poskytnout nikdo jiný, je výdej léčivých přípravků na recept. Řadu kompetencí včetně výdeje léku bez předpisu mají ale i farmaceutičtí asistenti a lékárny se ve většině případů neobejdou ani bez sanitářů, pracovníků zajišťujících administrativu nebo úklid.

Kdo všechno tedy v lékárně pracuje a jaké činnosti je potřeba obsáhnout?

Zdravotnickou péči v lékárnách pacientům osobně poskytují lékárníci a farmaceutičtí asistenti.

To, jaké profesi se v lékárně kdo věnuje, poznáte podle jmenovek, které musí mít pracovníci za tárou umístěny na dobře viditelném místě. Pokud potřebujete vyzvednout lék na recept, věnuje se vám vždy lékárník. Když si ale přijdete do lékárny například pro ortézu nebo bylinkový čaj k samoléčbě nachlazení, případně lék dostupný bez receptu, může vám pomoci i farmaceutický asistent.

 1. Lékárníci

Lékárníci jsou absolventi magisterského studia oboru farmacie. Mohou ale získat i titul Doktor farmacie – PharmDr. Obor farmacie je možné vystudovat v České republice pouze na dvou vysokých školách – Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nebo na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Stejně jako lékaři musí absolvovat specializační vzdělávání, jehož ukončením je státní zkouška, někdy označovaná jako atestace, aby mohli vykonávat funkci vedoucího lékárníka nebo odborného zástupce. Vedoucí lékárník odborně řídí kolektiv pracovníků lékárny a odpovídá za její správný chod.

Farmacie je velmi moderní a rychle se vyvíjející obor, neustále jsou objevovány nové léky a vědecké poznatky o nich, proto se lékárníci musí vzdělávat i po ukončení studia. Celoživotní vzdělávání lékárníků organizuje a pomáhá zajišťovat Česká lékárnická komora. Jeho robustní systém zahrnuje širokou škálu vzdělávacích akcí včetně garantovaných kurzů. Jejich absolventi pomáhají pacientům například při snižování nadváhy, odvykání kouření, samoléčbě pomocí bylinek nebo odhalování zdravotních rizik (vysoký krevní tlak, cholesterol, cukr).

Stěžejní činností lékárníka je výdej léčivých přípravků na recept a s ním související komunikace s pacientem o správném užívání léků, upozornění na nežádoucí účinky a ověření, že pacient pokynům rozumí. Lékárníci nahlíží také do lékového záznamu pacienta, čímž mohou zabránit zdvojenému užívání léků, interakcím nebo kontraindikacím. Lékárníci garantují pravost léků, odhalují a řeší lékové chyby či poskytují lékové poradenství a zdravotní konzultace. Zároveň od pacientů přebírají nepoužitelné léky určené k likvidaci, za kterou je zodpovědná lékárna.

Další činností farmaceutů je příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků (třeba mastí, tobolek, nebo čípků). V lékárnách se specializovanými pracovišti připravují také tzv.

zvlášť náročné lékové formy, mezi které patří individuálně připravovaná cytostatika, radiofarmaka, injekční a infuzní kombinované léky a výživy a enterální výživy připravované na míru jednotlivým pacientům.

 1. Farmaceutičtí asistenti

Součástí odborného týmu lékárny jsou i farmaceutičtí asistenti, většinou absolventi vyšší odborné školy oboru diplomovaný farmaceutický asistent. V lékárně farmaceutický asistent vydává léky, které nejsou vázané na recept, a zdravotnické prostředky, včetně těch, které předepíše lékař na poukaz. Farmaceutický asistent s pacientem dokáže probrat vše, co je k samoléčbě nebo podpoře prevence a ochraně zdraví vhodné nebo důležité, v průběhu celého života. Může například poradit, jak bezpečně užívat vitaminy či volně dostupné léky. Farmaceutičtí asistenti společně s lékárníky připravují individuální léčivé přípravky, objednávají, přijímají a kontrolují léky a zajišťují jejich správné skladování.

Obor diplomovaný farmaceutický asistent lze vystudovat na vyšší odborné škole. Těch, na kterých lze tento obor studovat, je v současné době v České republice 11.

 1. Sanitáři

Jelikož je lékárna zdravotnickým zařízením, jsou tu stejně jako třeba v nemocnici zvýšené nároky na pečlivou hygienu. Sanitáři pro zařízení lékárenské péče jsou zodpovědní za úklid i čistotu lékárenských prostor, dezinfekci povrchů a sterilizaci potřebných nástrojů a obalů pro individuální léčivé přípravky. Pro výkon povolání je nezbytné absolvovat akreditovaný sanitářský kurz. Po splnění praktické i teoretické zkoušky získají osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky. Poté mohou pracovat ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem.

 1. Provozní tým

Žádná lékárny by se určitě neobešla bez dalších zaměstnanců. Mezi ně patří například účetní, uklízečka, či administrativní pracovník.

Občas se při návštěvě lékárny pacienti mohou setkat i se studenty vysoké i vyšší odborné školy. Připravují se na náročnou profesi a k teoretické výuce získávají i klíčové znalosti z praxe.

Přílohy:

Tisková zpráva

Tisková informace

Plakát

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

Sdílet článek:

Související články

 • Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Současný nepřehledný systém úhrad léků a doplatků zaslouží změnu

  Úhrady léků a doplatky na ně jsou pro širokou veřejnost obtížně pochopitelnou problematikou. Ceny i úhrady léků se vlivem pravidelných revizí neustále mění. Těmto častým a jen velmi těžko předvídatelným změnám čelí jak lékárny, tak pacienti. Doplatek vzniká jako rozdíl mezi cenou a výší úhrady ze zdravotního pojištění. Konečnou cenu léků z velké části určují výrobci a tím také ovlivňují výši doplatku na konkrétní lék. S vysokou spoluúčastí mohou pacientům částečně v některých případech pomoci ochranné limity, i ty jsou však nepřehledné.

 • Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Co dělat, když chybí oblíbený lék na průjem?

  Pokud chybí lék na průjem, na který jste zvyklí, obraťte se s důvěrou na svého lékárníka. Ten Vám poradí vhodnou alternativu vzhledem k povaze potíží i například věku pacienta. Při léčbě průjmu hrají zásadní roli režimová opatření, jak doporučuje Česká gastroenterologická společnost. Nejlepší je průjmu předcházet a volit vhodnou prevenci onemocnění.

 • Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Jak zabalit léky na cestu? Je to jednoduché, když máte dobře vybavenou domácí lékárničku

  Blíží se období dovolených, které s sebou přináší i nutnost balení cestovní lékárničky. K jejímu vybavení můžeme využít přípravky z domácí lékárničky, proto je vhodné udržovat její obsah aktuální a alespoň dvakrát ročně ji zkontrolovat. Kromě správného obsahu domácí i cestovní lékárničky je nutné myslet i na způsob uchovávání léků, právě v létě totiž více než kdy jindy hrozí jejich znehodnocení vlivem nevhodného skladování. Léčivé přípravky je nutné pravidelně kontrolovat i kvůli exspiraci. Období před létem je na úklid lékárničky ideální – a neměli bychom zapomínat ani na vybavení lékárničky na chatě či chalupě, obzvlášť pokud tam budeme v létě trávit více času.