ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČLnK NA ROK 2024

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČLnK NA ROK 2024

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČLnK NA ROK 2024

ŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK Členský příspěvek řádný ve výši 4 000 Kč platí všichni členové ČLnK včetně držitelů osvědčení (s. symbol = 2) vyjma těch, kteří jsou oprávněni platit mimořádný příspěvek.

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK Členský příspěvek mimořádný ve výši 1 500 Kč  jsou oprávněni platit: 1/ ženy (muži) na mateřské a rodičovské dovolené (s. symbol = 41) Na výzvu ČLnK je člen povinen tuto skutečnost doložit. Na členku (člena), která(ý) po skončení mateřské, resp. rodičovské dovolené zůstane tzv. v domácnosti, se možnost platby mimořádného členského příspěvku nevztahuje (musí tedy platit příspěvek řádný ve výši 4 000 Kč). Oprávnění  platit členský příspěvek mimořádný se nevztahuje na rodiče na MD a RD,  pokud jsou držiteli osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékárníka, odborného zástupce a pro výkon soukromé lékárenské praxe. 2/ nepracující důchodci (s. symbol = 42) tzn. ti, kteří k rozhodnému datu (1. 2. 2024) nevykonávají lékárenské povolání v pracovněprávním ani obdobném vztahu. Na vyžádání ČLnK jsou povinni toto doložit, např. čestným prohlášením. 3/ absolventi, kteří do ČLnK vstupují v kalendářním roce ukončení studia (s. symbol = 44) 4/ studenti doktorského studia (s. symbol = 43) v prezenční formě na fakultách v České republice po dobu nejvýše 5 let, pokud komoru o platbu mimořádného příspěvku písemně požádají, doloží k  žádosti potvrzení fakulty o studiu a každý rok do 28. února předloží komoře potvrzení fakulty o trvání studia.

Výše příspěvků není odvislá od velikosti pracovního úvazku, tzn. je dána podle výše uvedených sazeb, ať je pracovní úvazek 1,0 nebo např. jen 0,2. Rovněž platí, že při přijetí za člena ČLnK v průběhu roku je nutné zaplatit členský příspěvek v celoroční výši. Řády ČLnK neumožňují platbu případné alikvotní části členského příspěvku podle výše úvazku nebo data přijetí. Totéž platí i při ukončení členství v ČLnK během roku, alikvotní část příspěvku se nevrací.

Rozhodným datem pro posouzení výše členského příspěvku (tedy pro možnost platby mimořádného příspěvku)  je 1. únor 2024. Pokud člen, který splnil podmínky pro platbu mimořádného příspěvku a uhradil mimořádný členský příspěvek,  v období po rozhodném dni začal vykonávat funkci odborného zástupce nebo vedoucího lékárníka, nebo začal vykonávat soukromou lékárenskou praxi, musí uhradit řádný členský příspěvek a nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení výkonu funkce nebo praxe je povinen  doplatit rozdíl mezi mimořádným a řádným členským příspěvkem.

ZPŮSOB PLATBY Bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLnK č. 68938011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číselný údaj ve tvaru xxxyyyyy, kde xxx je kód Vašeho OSL a yyyyy je Vaše evidenční číslo člena ČLnK .

 • Pokud má Vaše evidenční číslo méně než 4 místa, uveďte na jeho počátek příslušný počet nul (tzn. kdo má např. evidenční číslo 76, do variabilního symbolu uvede hodnotu 0076).
 • V případě pětimístného čl. čísla, uveďte např. 90510158 ( 905 kód OSL, 10158 čl. číslo).
 • V krajním případě můžete jako variabilní symbol použít svoje rodné číslo.
 • Při neuvedení nebo nesprávném uvedení variabilního symbolu Vám nebude platba ČP připsána! Dohledání takové platby je složité a možné pouze po předložení potvrzení o platbě. Do té doby je částka ČP považována za dlužnou.
 • Při chybně vyplněném variabilním symbolu (zejména při chybném  uvedení evidenčního čísla člena) se může stát, že platba bude připsána jinému členovi, protože zapisování členských příspěvků do členské  evidence se bude provádět automatizovaně přímo z výpisů z účtu bez manuální kontroly. Pro snadnější dohledání eventuálních špatně zapsaných členských příspěvků proto požadujeme jako povinný údaj uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Tyto zásady je nutné dodržovat i zaměstnavateli, kteří za své zaměstnance hradí členské příspěvky.
 • Pokud si nejste svým variabilním symbolem jisti, kontaktujte sekretariát ČLnK.
 • Platbu členských příspěvků je možné přijímat pouze bankovním převodem.

Členské  příspěvky musejí být  uhrazeny nejpozději do 28. února 2024 a připsány na účet ČLnK do 29. 2. 2024. Po tomto datu jsou členové povinni ve smyslu Finančního řádu ČLnK (část II, § 3, odst. 2) vedle členského příspěvku uhradit i penále, které činí 10 % z dlužné částky za každý (i započatý) měsíc prodlení.  V případě včasného neuhrazení členského příspěvku (resp. včasného neuhrazení vyměřeného penále za pozdní platbu) se členové vystavují nebezpečí disciplinárního postihu, který může vést až k vyloučení z ČLnK.

VÝJIMKY Člen, jemuž sociální situace neumožňuje zaplatit příspěvek v předepsané výši, může písemně požádat představenstvo ČLnK o uhrazení příspěvku, resp. jeho části, ze sociálního fondu ČLnK.  Žádost musí doložit doporučením svého OSL nebo skutečností uvedených v žádosti. Člen může představenstvo požádat též i o jinou výjimku (ukončení členství bez povinnosti platit členský příspěvek na rok 2024, prominutí platby penále, atd.). Na kladné vyřízení žádosti není právní nárok.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY - UKONČENÍ ČLENSTVÍ Kdo podá komoře písemné oznámení o vystoupení z komory, je vyškrtnut ze seznamu členů komory uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení komoře doručeno. Pokud člen oznámení nepodá do konce prosince 2023, bude povinen členský příspěvek za rok 2024 v plné výši uhradit.

DALŠÍ POPLATKY 

 1. Registrační poplatek nového člena: 200 Kč
 2. Poplatek za podání Žádosti o osvědčení pro výkon soukromé lékárenské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a vedoucího lékárníka: 500 Kč

PLATBA  ZAMĚSTNAVATELEM Podle § 24, odst.2 písm.d) zákona č. 586/1992 Sb.,  o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platí,  že pokud zaměstnavatel uhradí za zaměstnance členský příspěvek (je-li členství zaměstnance  podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele), lze tento výdaj u zaměstnavatele považovat za daňově uznatelný. Platba členského příspěvku zaměstnavatelem za zaměstnance je ovšem akt dobrovolný a právně nevynutitelný. Uvedený režim lze takto aplikovat u všech provozovatelů  lékáren. Pokud bude zaměstnavatel – provozovatel  lékárny  hradit za zaměstnance - lékárníka členský příspěvek, je nezbytně nutné, aby jako variabilní symbol platby uvedl údaje za zaměstnance (viz pokyn v tomto článku o platbě členského příspěvku bankovním převodem), nikoliv svoje IČO nebo jiný obdobný číselný údaj. Pokud zaměstnavatel uhradí za zaměstnance členský příspěvek, v souladu s příslušnými daňovými zákony, jedná se na straně zaměstnance o příjem ze závislé činnosti. Tento příjem  podléhá dani z příjmů a odvodům na  sociální a zdravotní pojištění.  V praxi to znamená, že v rámci zpracování mezd je nutné v příslušném měsíci k jeho mzdě přičíst částku zaplaceného členského příspěvku. Tato povinnost platí jak v případě nepeněžního, tak peněžního plnění.

KONTAKTY

tel.: 241 090 666, 731 692 102, e-mail: evidence@lekarnici.cz

Sdílet článek:

Související články

 • Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Aktualizace k 17. 7. 2024

 • Očekávané změny od 1. září 2024

  Očekávané změny od 1. září 2024

  Aktualizace 11. 7. 2024

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024