K otázce požadavků právních předpisů na zajišťování školení BOZP původní znění článku vydáno dne 29. 4. 2013, aktualizace provedena ke dni 4. 3. 2024

Četnost školení BOZP není žádným obecně závazným předpisem stanovena. Je plně v kompetenci zaměstnavatele, protože on nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců.

V oblasti bezpečnosti práce je školení pro zaměstnavatele i zaměstnance základní povinností a tvoří nedílnou součást prohlubování kvalifikace každého jednotlivce. Pracovněprávní předpisy ukládají zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zákoník práce v § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel musí zajistit školení BOZP vždy při nástupu nového pracovníka do zaměstnání.

Školení při nástupu zaměstnance do práce se skládá ze dvou částí.

Ze vstupního obecného školení, tj. školení zaměstnanců při nástupu do práce, např. seznámení zaměstnance s pracovním řádem aj., které se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Doklad o absolvovaném školení má platnost po celou dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele a opětovně se zajišťuje jen ve zvláštních případech, například pro zaměstnance, kteří z různých důvodů měli v zaměstnání přestávku v trvání nepřetržitě déle, než jsou lhůty opakovaných školení.

Druhou částí je vstupní školení na pracovišti, tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Doklad o absolvovaném školení má platnost maximálně do dne, v němž je podle stanovené lhůty potřeba zajistit opakované školení. Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí účastníků, přičemž o způsobu přezkoušení rozhoduje zaměstnavatel. Bez tohoto školení nesmí zaměstnanec zahájit práci.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 stanoví, že školení na pracovišti zaměstnavatel dále zajišťuje pro zaměstnance při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků, při změně nebo změny technologických anebo pracovních postupů, a dále v případech, kteréá by mohla mít mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na rozdíl od např. požárních předpisů nestanoví zákoník práce zaměstnavateli povinnost školení pro zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru, pravidelně opakovat, a tedy nestanoví ani žádné lhůty pro opakování školení. V § 103 odst. 3 věta druhá zákoník práce pouze „upozorňuje“ zaměstnavatele, že školení musí být opakováno „vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost“. Je na zaměstnavateli, aby sám stanovil, zda bude školení zaměstnanců opakovat a v jakých intervalech. Za obvyklou lhůtu opakovaných školení u zaměstnavatele se však považuje 12 měsíců a lhůta by neměla být delší než dva roky, není-li ve zvláštních předpisech stanovena lhůta kratší (delší). Lhůty opakovaného školení stanoví zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo pracovním řádu, zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik. Pokud zaměstnavatel usoudí, že u něj pracují zaměstnanci na kratší pracovní poměr, může zvolit i kratší periodu opakování školení.

Malí podnikatelé, kteří nemají více než 25 zaměstnanců, mohou školení BOZP (i další úkoly v oblasti prevence rizik) zajistit plně vlastními silami, pokud k tomu mají potřebné znalosti. Pokud mají více než 25 zaměstnanců, musí k tomu mít odbornou způsobilost, a nad 500 zaměstnanců už si podnik musí najmout na prevenci rizik a související školení jednu či více odborně způsobilých osob. Většinou pak využívají služeb specializovaných firem.

Zaměstnavatelé jsou dále ve smyslu ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce povinni zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci, zajištění přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizovat evakuaci zaměstnanců v případě nutnosti zdolat mimořádnou událost, jakou jsou havárie, požáry, povodně a jiná vážná nebezpečí. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb vyškolení těchto zaměstnanců.

Při provozu lékáren by pak předmětem školení BOZP mělo být zejména seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámení s riziky na pracovišti a riziky vykonávaných pracovních činností. Zaměstnavatel je povinen pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců prokazatelnou formou. Perioda pro opakovaná školení ani kvalifikace školitele nejsou právními předpisy stanoveny, doporučená perioda opakování školení je však 1 x za 2 roky.

Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík

aktualizaci provedl Mgr. Jiří Doležal

Sdílet článek:

Související články

 • Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Kontrolní přehled uzavřených DNCV a SoÚ k 1. 7. 2024 za VZP ČR

  Aktualizace k 17. 7. 2024

 • Očekávané změny od 1. září 2024

  Očekávané změny od 1. září 2024

  Aktualizace 11. 7. 2024

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024