Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení
Sjezd bere na vědomí:
 • •   zprávy mandátové komise z 5. 11. 2022,
 • •   zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, Revizní komise, Čestné rady,
 • •   zprávu o kontrolní činnosti,
 • •   zprávu o hospodaření k 30. 9. 2022,
 • •   zprávu o plnění usnesení XXX. Sjezdu ČLnK,
 • •   výrok auditora k účetní závěrce roku 2021.
 
Sjezd schvaluje:
 • •   změny Jednacího řádu, Volebního řádu, Finančního řádu, Disciplinárního řádu, Licenčního řádu, Organizačního řádu, Řádu pro celoživotní vzdělávání,
 • •   zprávu o hospodaření za rok 2021,
 • •   účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2021,
 • •   hospodaření se sociálním fondem za rok 2021,
 • •   předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženým ziskem k 31. 12. 2021 ve výši 2 628 036,31 Kč a rozhodl o •   převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2021 do nerozděleného zisku minulých let,
 • •   rozpočet na rok 2023 (s rozpočtovanými výnosy ve výši 40,99 mil. Kč a náklady ve výši 38,33 mil. Kč).
 
Sjezd vyzývá: 
zdravotní pojišťovny
 • ke spolupráci na změně odměňování lékárenské péče vedoucí k ekonomické stabilizaci lékáren (představenstvo ČLnK).
 
Sjezd ukládá:
představenstvu ČLnK
 • •   prosazovat možnost mimořádného výdeje chronicky užívaného léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis v případě, kdy pacient nemůže předložit lékařský předpis pro nedostupnost lékaře (představenstvo ČLnK),
 • •   prosazovat zastropování distribuční části společné obchodní přirážky u léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (představenstvo ČLnK),
 • •   prosazovat možnost náhledu lékárníka do lékového záznamu pacienta 5 let zpět stejně jako ostatním lékařským povoláním (představenstvo ČLnK),
 • •   nadále prosazovat všechny možnosti, které zajistí navýšení finančních prostředků do lékárenství (představenstvo ČLnK),
 • •   projednat s MZd ČR a dalšími subjekty možnost náhledu lékárníka do připravované elektronické standardizované propouštěcí zprávy pacienta (se souhlasem pacienta) za účelem konzultační činnosti (představenstvo ČLnK),
 • •   připravit a předložit následujícímu sjezdu návrh na změnu výše hodinové NZČ vyplácené funkcionářům ČLnK a paušální měsíční odměny pro prezidenta a viceprezidenta ČLnK (představenstvo ČLnK),
 • •   prosazovat princip pravidelné valorizace taxy laborum (představenstvo ČLnK),
 • •   prosazovat doplnění lékového záznamu pacienta o jeho farmakoterapii při poskytování ambulantní a nemocniční péče (ZULP) (představenstvo ČLnK),
 • •   zasadit se o změnu podmínek podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., hlava II, Díl 2, § 11 tak, aby lékárníci mohli jezdit na zotavovací akce ve funkci zdravotníka (zařazení mezi vyjmenované způsobilé fyzické osoby) (PharmDr. Milan Havlíček, OSL Hodonín),
 • •   zasadit se o změnu Zákona o prekursorech drog č. 272/2013 Sb. tak, aby v budoucnu byla také možná elektronická evidence prekurzorů, podobně jako je tomu u návykových látek (PharmDr. Milan Havlíček, OSL Hodonín).
 
Sjezd ukládá:
členům ČLnK
 • •   zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),
 
vedoucím lékárníkům 
 • •   zkontrolovat a ve spolupráci se sekretariátem ČLnK aktualizovat údaje členů ve svých lékárnách v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),
 
delegátům Sjezdu
•   aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.
 
Sjezd rozhodl:
o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2023, považuje se XXXI. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.


Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Organizace XXXI. sjezdu delegátů České lékárnické komory

  Datum a místo konání: sobota 5. 11. 2022, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha (Informace pro účastníky, [...]

 • Podklady – XXXI. sjezd delegátů ČLnK

  Podklady – XXXI. sjezd delegátů ČLnK

  Aktualizováno 3. 11. 2022