Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

Sjezd zvolil orgány ČLnK ve složení:

PŘEDSTAVENSTVO ČLnK

Aleš Krebs, Stanislav Gregor, David Ovčaří, Aleš Novosád, Martin Kopecký, Hana Šnajdrová, Stanislav Havlíček, Ivana Lánová, Šárka Kozáková, Veronika Voděrková, Martin Valát, Filip Škarda, Veronika Orendášová, Radka Plisková, Lenka Štýsová, Martin Považský, Kateřina Jelínková

náhradník do představenstva ČLnK – Daniel Krulich

PREZIDENT

Aleš Krebs

 VICEPREZIDENT

Martin Kopecký

REVIZNÍ KOMISE ČLnK

Jana Schwarzová, Josef Marek, Jiří Kotlář, Ondřej Bednařík, Zuzana Kohlová, Jarmila Skopová, Romana Fajmonová

 ČESTNÁ RADA ČLnK

Helena Žouželková, Přemysl Císař, Václav Petrus, Ivana Sokolová, Jiří Gregor, Miroslav Koška, Stanislav Fránek, Eugenie Chromá, Pavel Škvor,

náhradníci do Čestné rady ČLnK – Viktor Přibyl, Monika Marešová

Sjezd vyslovuje poděkování:

všem lékárníkům za obětavost, se kterou ve prospěch svých pacientů řeší výpadky léčivých přípravků, a ukládá představenstvu ČLnK, aby i nadále usilovalo o rovnoměrné zásobování lékáren léčivými přípravky.

Sjezd ukládá:

Představenstvu ČLnK (PČLnK)

 • aktualizovat materiál „Vize lékárenství 2025“ a prosazovat výstupy z něj při všech aktivitách ČLnK, zejména pak vůči zástupcům politických stran, vlády, Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, pojišťoven, pacientů, lékařů, novinářů, farmaceutických fakult a spolků farmaceutů (představenstvo ČLnK),
 • aby se i nadále za ČLnK vymezovalo proti modelům distančního výdeje léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis, které omezují plnohodnotnou a dostupnou farmaceutickou péči o pacienta (Bažantová, OSL Česká Lípa; Gregor, OSL Praha 4; Kopecký, OSL Šumperk – Jeseník),
 • připravit legislativní návrh, který by v lékárnách zmírnil dopady snížení úhrad léčivých přípravků (představenstvo ČLnK),
 • zasadit se o zastavení praxe, kdy jsou hrazena balení léčivého přípravku o rozdílném počtu jednotek lékové formy (rozdílné velikosti) v odlišných preskripčních a indikačních omezeních a výších úhrad ze zdravotního pojištění (Pavlíček, OSL České Budějovice),
 • prosazovat legislativní zakotvení farmaceutické péče dle návrhu předloženého ČLnK v rámci připomínkového řízení k návrhu novely zákona o zdravotních službách (představenstvo ČLnK),
 • prosazovat zastropování distribuční části společné obchodní přirážky u zdravotnických prostředků (představenstvo ČLnK),
 • prosazovat povinnou elektronickou preskripci vybraných skupin zdravotnických prostředků (představenstvo ČLnK),
 • jednat se zdravotními pojišťovnami o změně jejich přístupu v případě chyby předepisujícího lékaře tak, aby zdravotní pojišťovny nekrátily platbu lékárně, která za chybu nemůže (představenstvo ČLnK),
 • iniciovat změnu v § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, vedoucí k prodloužení lhůty kontrolovaných subjektů pro připomínky na 30 dní, tedy stejné jako u kontrolujícího orgánu podle § 12 (představenstvo ČLnK),
 • iniciovat změnu vyhlášky o předepisování tak, aby byl zrušen limit položek na jeden recept (Bažantová, OSL Česká Lípa),
 • prosazovat regulaci sítě lékáren a připravit k tomuto paragrafované znění legislativní změny (Pilátová, OSL Benešov),
 • oslovit jednotlivé pojišťovny, aby v rámci svých klientských programů poskytovaly příspěvek pacientům na zhodnocení farmakoterapie v lékárnách – správná aplikační technika, základní zhodnocení bez nutné znalosti laboratorních výsledků, duplicity, management atd. (Hemzal, OSL Břeclav),
 • zahájit komunikaci na úrovni komory, Ministerstva zdravotnictví a IPVZ o zatraktivnění atestační přípravy a zvýšení motivace mladých lékárnic a lékárníků vstoupit do atestační přípravy a jejímu dokončení (Kozelková, OSL Bruntál),
 • pokračovat ve zvyšování hodnoty signálního výkonu (Valát, OSL Děčín),
 • prosazovat možnost lékárníkovi zajistit léky na recept pro vlastní potřebu a potřeby jeho rodiny, a to bez zbytečných limitů a v co nejjednodušším provedení a připravit paragrafové znění této legislativní změny (Slámová, OSL Brno-město),
 • prosazovat zrušení povinnosti vedení opiátové knihy a evidence prekursorů, a to v listinné i elektronické podobě (Slámová, OSL Brno-město),
 • prosazovat zavedení standardní obchodní přirážky (jako je účtována na farmaceutické suroviny) pro léčebné konopí a přípravků z něj, které vstupují do IPLP přípravy (Krebs, OSL Olomouc).

Sjezd bere na vědomí:

 • zprávy mandátové komise z 3. 11. 2023 a z 4. 11. 2023,
 • zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, Revizní komise ČLnK, Čestné rady ČLnK,
 • zprávu o kontrolní činnosti,
 • zprávu o hospodaření k 30. 9. 2023,
 • zprávu o plnění usnesení XXXI. Sjezdu ČLnK,
 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2022,
  • volbu předsedy Čestné rady ČLnK – Václav Petrus a místopředsedy Čestné rady ČLnK – Ivana Sokolová
 • volbu předsedy Revizní komise ČLnK – Jana Schwarzová

Sjezd schvaluje:

 • kandidátní listiny pro volby do Představenstva ČLnK, Revizní komise ČLnK a Čestné rady ČLnK,
 • změny Jednacího řádu, Volebního řádu, Licenčního řádu, Organizačního řádu,
 • zprávu o hospodaření za rok 2022,
 • výroční zprávu a předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženým ziskem k 31. 12. 2022 ve výši 5693 827,32 Kč a rozhodl, že zisk ve výši 5 693 827,32 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2022,
 • náhrady za ztrátu času členů orgánů ČLnK ve výši 350 Kč/hod, náhrady za ztrátu času člena ČLnK vykonávajícího funkci tiskového mluvčího ČLnK ve výši 385 Kč/hod (toto usnesení nabývá účinnosti k 5. 11. 2023),
 • náhrady za ztrátu času při výkonu funkce prezidenta ČLnK v paušální výši 126 000 Kč/měsíc, náhrady za ztrátu času při výkonu funkce viceprezidenta ČLnK v paušální výši 84 000 Kč/měsíc (toto usnesení nabývá účinnosti k 5. 11. 2023),
 • rozpočet na rok 2024 (s rozpočtovanými výnosy ve výši 43,03 mil. Kč a náklady ve výši 41,91 mil. Kč).

Sjezd ukládá:

delegátům Sjezdu

 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.

Sjezd rozhodl:

 • o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2024, považuje se XXXII. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.

Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Zápis z XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXII. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 3. - 4. 11. 2023 v Praze

 • Podklady – XXXII. sjezd ČLnK

  Podklady – XXXII. sjezd ČLnK

  Zveřejňujeme podklady k XXXII. sjezdu delegátů ČLnK, které budou postupně doplňovány

 • Organizace XXXII. sjezdu ČLnK

  Organizace XXXII. sjezdu ČLnK

  3. 11. - 4. 11. 2023