ZÁKON O ODPADECH a povinnost vypracovat pokyny pro zacházení s odpady ze zdravotní péče

ZÁKON O ODPADECH a povinnost vypracovat pokyny pro zacházení s odpady ze zdravotní péče

Novou povinností pro poskytovatele zdravotní péče je vypracování pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotní péče.

Tato povinnost vyplývá z § 89 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, stanovuje v příloze č. 48 náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ve zdravotnictví. Pokyny jsou součástí provozního řádu zpracovávaného poskytovateli zdravotních služeb dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokyny pro nakládání s odpady ve zdravotnictví je možno zapracovat do provozního řádu dodatkem, návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice, dále „KHS“). Při schvalování provozního řádu bude záležet na postupu příslušné KHS, zda bude požadovat předložení i původního provozního řádu. Předpokládá se, že u provozních řádů schválených KHS v nedávné době bude stačit pouze předložení dodatku. Pokyny jsou provozovatelé lékáren povinni zpracovat do 31. 12. 2022.

Česká lékárnická komora vypracovala vzorový dodatek k provoznímu řádu podle požadavků uvedených v příloze 48 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V souboru jsou formou zvýrazněných textů uvedeny odkazy na legislativu a vysvětlující komentáře, které je potřeba před předáním dodatku ke schválení KHS odstranit. Pokyny dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. obsahují alespoň:

a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,

b) adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,

c) významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,

d) seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odpadů,

e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně telefonního čísla,

f) způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,

g) způsob nakládání s tekutými odpady,

h) značení obalů, nádob a kontejnerů,

i) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,

j) opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,

k) podmínky pro dekontaminaci odpadů,

l) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení,

m) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,

n) způsob školení zaměstnanců,

o) identifikační listy nebezpečných odpadů,

p) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.

VZOR - DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

V přiložených souborech najdete informace potřebné k doplnění do dodatku provozního řádu a to:

V přiložených souborech najdete konkrétní znění přílohy k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, které jsou zmíněny v komentářích

Mgr. Dagmar Dubská odborný konzultant ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Novela zákona o léčivech – pravidla účinná od 1. 6. 2024

  Novela zákona o léčivech – pravidla účinná od 1. 6. 2024

  1. 6. 2024 začnou platit další pravidla související s novelou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která byla jako tzv. „nedostatková“ novela schválena na konci roku 2023. V následujícím článku přinášíme přehled nejdůležitějších pravidel platných až od 1. 6. 2024, které budou mít vliv na naši práci v lékárnách.

 • Provozní řád lékáren (vzor)

  Provozní řád lékáren (vzor)

  Provozní řád lékáren s připomínkami Hygienické stanice hl. m. Prahy (2018) a dodatek (pokyny pro zacházení s odpady - 2022)

 • Souhrn legislativních změn od 1. 1. 2024 na jednom místě

  Souhrn legislativních změn od 1. 1. 2024 na jednom místě

  Od 1. ledna 2024 dochází k několika změnám legislativy, k nimž Česká lékárnická komora připravila informační materiály a komentáře.