Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024

Zápis z jednání PČLnK 9. 7. 2024, Praha

 1. ZAHÁJENÍ 9:05, PREZENCE

Přítomni při zahájení jednání:

 1. Jelínková Kateřina, Mgr. (KJE)
 2. Kopecký Martin, PharmDr., Ph.D. (MKO)
 3. Krebs Aleš, Mgr., Ph.D. (AKR)
 4. Lánová Ivana, PharmDr. (ILA)
 5. Orendášová Veronika, PharmDr. (VOR)
 6. Ovčaří David, PharmDr. (DOV)
 7. Škarda Filip, Mgr. (FSK)
 8. Šnajdrová Hana, Mgr. (HSN)
 9. Štýsová Lenka, PharmDr. (LST)
 10. Voděrková Veronika, Mgr. (VVO)

Počet přítomných - 10, nadpoloviční většina – 6.

Jednání je usnášeníschopné.

Hosté: Řípová Nikola (NRI), Babocká Kateřina (KBA), Musilová Michaela (MMU) (všechny sekretariát), Maršík Jaroslav, Mgr. MUDr. (JMA) (právní poradce ČLnK), Staněk Tomáš (TST), Ludmila Magalhaesová (LMA) (oba P.R., Insighters), Kotlář Jiří, Mgr. (JKO) (RK), Dubská Dagmar, Mgr. (DDU), Pokorný Zdeněk, Mgr. (ZPO) (ČČL)

Nepřítomni na začátku jednání: Gregor Stanislav, PharmDr. (SGR), Havlíček Stanislav, PharmDr. (SHA)

Omluveni pro celé jednání: Kozáková Šárka, PharmDr., MBA (SKO), Novosád Aleš, PharmDr. (ANO), Plisková Radka, PharmDr., MBA (RPL), Považský Martin, Mgr. (MPO), Valát Martin, PharmDr. (MVA)

 

V 9:15 se dostavil SGR. Počet přítomných – 11, nadpoloviční většina – 6.

V 9:37 se dostavil SHA. Počet přítomných – 12, nadpoloviční většina – 7.

Přestávka od 12:55 do 14:05.

 

Zapisovatel: Maršík Jaroslav, Mgr. MUDr.

Předsedající: Krebs Aleš, Mgr., Ph.D.

 1. DOPLNĚNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program jednání:

 1. ZAHÁJENÍ/PREZENCE
 2. DOPLNĚNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU
 3. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

3a. Přesun termínu jednání PČLnK (AKR)

3b. Interní směrnice ČLnK (AKR, NRI)

3c. Žádosti o úhradu členských příspěvků ze sociálního fondu a prominutí penále (AKR)

 1. PRACOVNÍ SKUPINY

4a. PS Konzultační činnost (SGR)

 1. LEGISLATIVA

5a. Návrhy změn stavovských předpisů (JMA)

5b. Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (JMA)

5c. Zákonodárná iniciativa Jihočeského kraje (AKR)

5d. e-Legislativa (JMA)

5e. Zákon o regulaci reklamy (JMA)

5f. Zákon o veřejném zdravotním pojištění (JMA)

 1. PR a KOMUNIKACE

6a. Aktuální informace (VOR)

6b. Vyhodnocení Dne lékáren (VOR)

6c. PR aktivity k zásilkovému výdeji (VOR)

6d. Interní komunikační aktivity (VOR)

6e. Grafický manuál (FSK)

 1. OSVĚDČENÍ
 2. ZPRÁVY Z MEZIDOBÍ

8a. Dohodovací řízení (AKR)

8b. Jednání s ČOSKF (AKR, VVO, SGR)

 1. VZDĚLÁVÁNÍ

9a. Aktuální informace (DOV)

 1. RŮZNÉ A NEZAŘAZENÉ

10a. Vyhodnocení dotazníku krácených úhrad (FSK)

 1. SCHVÁLENÍ ZÁPISU, UKONČENÍ JEDNÁNÍ

Návrh (hlasování č. 1, 9:06):

Schvaluje se program jednání.

Hlasování v poměru (A10:N0:Z0) - návrh byl přijat.

 

 

 1. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

3a. Přesun termínu jednání PČLnK (AKR)

Návrh (hlasování č. 2, 10:22):

PČLnK schvaluje přesun svého jednání z 27. 8. 2024 na 28. 8. 2024 od 9 hodin v Praze.

Hlasování v poměru (A12:N0:Z0) - návrh byl přijat.

3b. Interní směrnice ČLnK (AKR, NRI)

Návrh (hlasování č. 3, 10:24):

PČLnK schvaluje interní směrnici č. S02/2024, o benefitech pro zaměstnance České lékárnické komory.

Hlasování v poměru (A12:N0:Z0) - návrh byl přijat.

3c. Žádosti o úhradu členských příspěvků ze sociálního fondu (AKR)a prominutí penále

Návrh (hlasování č. 4, 10:28):

PČLnK schvaluje žádost Mgr. Kalábové o úhradu řádného členského příspěvku za rok 2024 ve výši 4 000 Kč ze sociálního fondu a o prominutí penále za opožděnou platbu řádného členského příspěvku za rok 2024.

Hlasování v poměru (A12:N0:Z0) - návrh byl přijat.

 1. PRACOVNÍ SKUPINY

4a. PS Konzultační činnost (SGR)

SGR informoval o stavu příprav projektu. SGR dokončí přípravu anonymizovaného konzultačního formuláře, který bude zasílán z lékáren komoře. JMA následně připraví návrh informovaného souhlasu pacienta s poskytováním jeho anonymizovaných údajů komoře za účelem vyhodnocování účinnosti konzultací.

 1. LEGISLATIVA

5a. Návrhy změn stavovských předpisů (JMA)

JMA informoval o tom, že návrhy změn stavovských předpisů souvisejících se změnou označení péče poskytované farmaceuty z lékárenské péče na farmaceutickou péči jsou téměř připravené. Do konce měsíce července očekáváme připomínky a návrhy z ČOSKF. Na příštím jednání PČLnK budou návrhy předloženy ke schválení a následnému vložení mezi materiály sjezdu delegátů.

5b. Vyhláška č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (JMA)

ČLnK podala připomínky k návrhu novely vyhlášky. Soubory včetně připomínek ČLnK jsou přílohou zápisu.

Přílohy:

240614 VPŘ_Důvodová_zpráva_06_2024

240614 VPŘ_Novela_vyhlášky_282_2019_06_2024

240704 VPŘ_připomínková_tabulka_Novela_vyhlášky_282_2019 připomínky ČLnK

5c. Zákonodárná iniciativa Jihočeského kraje (AKR)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo zákonodárnou iniciativu k novelizaci zákona o léčivech. Jejím cílem je zajištění lepší dostupnosti lékárenské péče na venkově prostřednictvím umožnění funkce vedoucího lékárníka pro více lékáren najednou, s omezením na součet otevírací doby jednotlivých takto vedených lékáren nepřevyšující úvazek 1.

ČLnK nebyla k přípravě návrhu přizvána a nepovažuje takové rozvolnění pravidel za správné. Podle názoru ČLnK by možným řešením byla možnost provozovat více OOVL jednou lékárnou za dodržení stávajících podmínek ve vyhlášce, tedy zejména umožnění otevření OOVL pouze v obci, kde není provozována žádná lékárna.

JMA informoval, že k návrhu Jihočeského kraje probíhá od 4. 7. do 16. 7. 2024 mezirezortní připomínkové řízení, v rámci něhož ČLnK podá své připomínky, ačkoliv nebyla zahrnuta mezi připomínková místa.

5d. e-Legislativa (JMA)

Ministerstvo vnitra informovalo ČLnK o spuštění systému pro tvorbu legislativy e‑Legislativa. MV požádalo komoru o sdělení údajů tzv. hlavního uživatele, tedy osoby, které je věcně odpovědná za připomínkování návrhů právních aktů a která bude zároveň pro Ministerstvo vnitra hlavní kontaktní osobou pro komunikaci. MV obdrželo informaci o tom, že hlavním uživatelem bude JMA, který současně od AKR obdržel pokyn k zajištění implementace systému e‑Legislativa v ČLnK.

5e. Zákon o regulaci reklamy (JMA)

JMA informoval o novele zákona o regulaci reklamy. Soubor v příloze zápisu. Vnější připomínkové řízení k novele bylo ukončeno 21. 5. 2024. Vzhledem k obsahu novely, který se netýkal zdravotnictví, nebyla ČLnK obeslána jako připomínkové místo. Nicméně MZd novelizace využilo k podání rozsáhlých připomínek k návrhu na změnu zákona. K těm ČLnK nemá vážnější připomínky.

Příloha:

240702 pr_ALBSD5CJEE7J připomínky MZd k návrhu MPO

5f. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

JMA informoval o vypořádání připomínek ČLnK k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Soubor v příloze zápisu. MKO a JMA připraví stručné vyjádření ČLnK k vypořádání, které bude odesláno na MZd.

Příloha:

240621 Vypořádání připomínek ČLnK

 1. PR A KOMUNIKACE

6a. Aktuální informace (VOR)

VOR informovala o aktivitách PR. Od minulého zasedání se uskutečnily čtyři rozhovory. Za zmínku stojí výstup prezidenta ČLnK na ČT 1 ve Studiu 6 ke Dni lékáren. Další rozhovory proběhly na téma poskytování konzultací v lékárnách, výpadků léčiv a zásilkového výdeje léků na předpis. Dotazy médií byly 2. První se týkal novely ZoL a druhý návrhu sdíleného vedoucího lékárníka. Dlouhodobá spolupráce s Deníkem.cz pokračuje. Proběhla schůzka VOR s PharmDr. Lucií Malečovou k další organizaci revize článků Lékárnických kapek.

Příloha:

PR

6b. Vyhodnocení Dne lékáren (VOR)

LMA a VOR informovaly představenstvo o Dni lékáren 2024, který se uskutečnil 20. června. V letošním roce se do kampaně zapojilo 1288 lékáren. Vydali jsme TZ s názvem: „Tradiční Den lékáren mapuje profesní cestu farmaceutů. Letos veřejnosti přiblíží systém celoživotního vzdělávání“. Ke Dni lékáren byl připraven i newsletter Lékárnických kapek. Agentura dále zajistila soutěž na webu zena-in.cz. Grafiku tištěných materiálů a příspěvků na SoMe připravilo grafické oddělení PR agentury. Na SoMe taktéž proběhla placená kampaň, která „běžela“ od 16. do 21. 6. s rozpočtem 7 500 Kč. Na FB jsme tím získali 286 146 zobrazení. Všechny měřitelné mediální výstupy byly oproti roku 2023 větší, proto kampaň hodnotíme s agenturou jako úspěšnou.

6c. PR aktivity k zásilkovému výdeji (VOR)

VOR informovala PČLnK o možných aktivitách ohledně zásilkového výdeje. Ve spolupráci s agenturou bude v rámci dalšího postupu mj. vypracována anketa, která bude rozeslána členům počátkem příštího týdne.

6d. Interní komunikační aktivity (VOR)

Pracovní skupina v rámci informovanosti členů o činnosti Komory využívá webové stránky, sociální sítě, e-maily i osobní kontakty (např. POSL nebo krajská setkání). Web Komory umožňuje každému členovi nastavení notifikací o všech nových článcích, událostech v kalendáři i odpovědích na otázky členů. Notifikační e‑maily jsou rozesílány každý pátek. MKO připravil videonávod k nastavení této funkce webu.

V rámci zlepšování předávání informací směrem k členům Komory budou připravovány současně s důležitými články pro web také zkrácené souhrny pro publikaci na FB skupině ČLnK.

6e. Grafický manuál (FSK)

Návrh (hlasování č. 5, 15:32):

PČLnK pověřuje FSK, MKO, SHA a JMA dokončením zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro výběr zhotovitele nového grafického manuálu a vyhlášením výběrového řízení dne 15. 7. 2024.

Hlasování v poměru (A12:N0:Z0) - návrh byl přijat.

 1. OSVĚDČENÍ

Návrh (hlasování č. 6, 15:33):

Vydávají se osvědčení uvedená v seznamech, které jsou přílohou tohoto zápisu. Osvědčení v seznamech k podmíněnému schválení se vydávají s odkladem ke dni, ve kterém žadatel doplní žádost o příslušné rozhodnutí krajského úřadu.

Osvědčení, jejichž platnost končí uplynutím tří let od jejich vydání nebo podle § 17 odst. 1 licenčního řádu, se vydávají vždy ke dni následujícímu po dni, kdy jejich platnost končí.

Hlasování v poměru (A12:N0:Z0) - návrh byl přijat.

Přílohy:

24_07_09 Seznam osvědčení ke schválení_obnovená platnost

24_07_09 Seznam osvědčení na dobu neurčitou k obnovení platnosti

24_07_09_Seznam osv schválených po PČLnK.pdf_OZ podm.

24_07_09_Seznam osv schválených po PČLnK.pdf_OZ

24_07_09_Seznam osv schválených po PČLnK.pdf_VL podm.

24_07_09_Seznam osv schválených po PČLnK.pdf_VL

Ukončená OSV

 1. ZPRÁVY Z MEZIDOBÍ

8a. Dohodovací řízení (AKR)

Na základě jednání byla 20. 6. 2024 uzavřena dohoda na znění společného návrhu segmentu a zdravotních pojišťoven. Náš segment je tak jedním ze tří, které dohodu uzavřely. V případě nedohody hrozilo riziko zrušení fondů pro lékárny v oblastech ohrožených nedostupností a pro lékárny s pohotovostí. V příloze znění dohody.

Příloha:

Společný návrh poskytovatelů a VZPa SZP na úhradu v roce 2025 -

8b. Jednání s ČOSKF (AKR, VVO, SGR)

V úterý 2. 7. 2024 se uskutečnilo další jednání ČLnK a ČOSKF. Hlavním tématem byly návrhy úprav řádů, zároveň se připravuje společné prohlášení k povinnosti členství v ČLnK pro všechny farmaceuty poskytující zdravotní péči.

 1. VZDĚLÁVÁNÍ

9a. Aktuální informace (DOV)

DOV informoval o uskutečněných vzdělávacích akcích ČLnK za období od posledního jednání 18. 6. 2024. Proběhlo Krajské setkání lékárníků se členy PČLnK v Českých Budějovicích a dva garantované kurzy v Praze - Odvykání kouření v lékárnách a Lékové interakce II. - Osud léků v organismu. Během prázdninového období se prezenční vzdělávací akce nepořádají. Na konec srpna je připraven webinář na téma Významní lékárníci – zakladatelé farmaceutických firem. Bylo spuštěno přihlašování na podzimní cyklus magistraliter seminářů Moderní a efektivní příprava v lékárnách.

 1. RŮZNÉ A NEZAŘAZENÉ

10a. Vyhodnocení dotazníku krácených úhrad (FSK)

FSK informoval PČLnK o výsledcích dotazníku mezi lékárníky ohledně krácení úhrad zdravotními pojišťovnami. Na základě výsledků bude pracovní skupinou připraven návrh dalšího postupu.

 1. SCHVÁLENÍ ZÁPISU, UKONČENÍ JEDNÁNÍ

Hlasování č. 7 v poměru (A12:N0:Z0) – zápis schválen.

 

Nepřítomni po celou dobu jednání: Kozáková Šárka, PharmDr., MBA (SKO), Novosád Aleš, PharmDr. (ANO), Plisková Radka, PharmDr., MBA (RPL), Považský Martin, Mgr. (MPO), Valát Martin, PharmDr. (MVA)

Příští jednání PČLnK se koná 28. 8. 2024 od 9:00 hodin v Praze.

Jednání ukončeno ve 16:55

V Praze dne 9. 7. 2024

Vyhotovil (zapisovatel):   Maršík

Předsedající:                       Krebs

Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 9. 7. 2024 včetně tabulky hlasování

Kontinuálně doplněný dokument se všemi zápisy z jednání PČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 18. 6. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 18. 6. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 18. 6. 2024

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 17. 5. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 17. 5. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 17. 5. 2024

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 30. 4. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 30. 4. 2024

  Zápis ze zasedání představenstva ČLnK 30. 4. 2024