Informace o ČLnK pro nové členy

Vážená kolegyně, vážený kolego,

na této stránce naleznete informace o tom, co je Česká lékárnická komora, jak se stát jejím členem, jak Komora funguje, co Komora  přináší a jaké budete mít povinnosti.

ČLENSTVÍ V KOMOŘE A PŘIHLÁŠKA

Povinné členství v České lékárnické komoře ukládá zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, všem absolventům oboru farmacie pracujícím v zařízení poskytujícím lékárenskou péči na území České republiky. Stěžejním úkolem svěřeným Komoře je dbát o to, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády Komory. Zároveň je jedním ze základních úkolů Komory ochrana lékárníků navenek a propagace jejich odborných činností, organizování nezávislého celoživotního vzdělávání a účast v legislativním procesu s dopadem na výkon povolání.

Přihlášku do Komory naleznete zde a pokyny k jejímu správnému vyplnění a informace o tom, jaké přílohy musíte k přihlášce doložit naleznete zde.

Po přihlášení do Komory obdržíte dopis, kterým Vám bude potvrzeno Vaše členství v České lékárnické komoře a příslušnost k Okresnímu sdružení lékárníků. Zároveň Vám bude přiděleno Vaše členské číslo, které Vás bude provázet celým profesionálním životem po dobu členství v Komoře. Zároveň obdržíte také autorizační kód pro vstup do členské části webu www.lekarnici.cz.

JAK KOMORA FUNGUJE

Základním článkem Komory jsou okresní sdružení lékárníků (OSL). Předsedové OSL jsou pravidelně informováni o dění v našem oboru a informace předávají jednotlivým členům, resp. svolávají podle potřeby všechny lékárníky okresu. Kdo je předsedou/předsedkyní Vašeho okresního sdružení (pokud budete pracovat v lékárně, stanete se členem konkrétního OSL podle adresy lékárny) se dozvíte zde. Informovat se lze samozřejmě i na sekretariátu Komory nebo na internetových stránkách www.lekarnici.cz.

Okresní shromáždění OSL mj. volí delegáty na každoroční sjezd delegátů, který je nejvyšším orgánem Komory.

Tištěným zdrojem informací nejen o činnosti Komory je Časopis českých lékárníků (ČČL). Vychází měsíčně zpravidla v rozsahu 32 stran a jsou do něj vkládány i Farmakoterapeutické informace vydávané SÚKL. Časopis je zasílán zdarma všem členům na jimi určenou adresu.

Elektronickým zdrojem informací jsou internetové stránky Komory (www.lekarnici.cz). V členské části webu můžete získávat aktuální informace potřebné pro každodenní lékárenskou praxi – např. novinky z legislativy, přehledné souhrny informací pro praxi, informace o činnosti vedení Komory a mnoho dalšího. Součástí webu je také sekce pro celoživotní vzdělávání, v níž se můžete přihlašovat na vzdělávací akce pořádané Komorou prezenčně nebo distančně, např. webináře nebo e-learningy. Důležité aktuální informace jsou rozesílány všem členům Komory e-mailem. Pro komunikaci využívá Komora také sociální sítě – Twitter, Facebook (včetně FB skupiny členů Komory) a Instagram.

Komora podporuje celoživotní vzdělávání všech členů. Mezi hlavní akce, které Komora organizuje, patří např. Garantované kurzy a IDS (Interaktivní dispenzační semináře). Pro všechny členy jsou dále bezplatně přístupné webináře. Využijte těchto možností pro zvýšení Vaší odborné erudice. V členské části dále naleznete rozsáhlou databázi doporučených postupů a dispenzačních minim.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Přehled práv a povinností člena je obsažen ve stavovských předpisech, jejichž aktuální znění najdete na internetových stránkách Komory – zde.

Mezi právy členů zaujímá zvláštní místo možnost využít ochrany Komorou při sporech souvisejících s výkonem povolání, resp. možnost právních konzultací. Dotazy na právníka či daňového poradce je možno zaslat (nejlépe elektronicky označené heslem „Právní poradna“) sekretariátu Komory. V tíživé sociální situaci svých členů může Komora poskytnout na žádost a s doporučením OSL i finanční podporu ze svého sociálního fondu.

Mezi povinnosti člena patří zejména:

- povinnost oznamovat změny v údajích vedených o členovi v seznamu členů Komory a v členské evidenci, která je členovi dostupná prostřednictvím internetových stránek Komory na jeho Kartě člena, prostřednictvím sekretariátu Komory, oddělení členské evidence; zvláště upozorňujeme na správnost údaje o elektronické adrese člena, která je využívána ve vzájemné běžné komunikaci mezi Komorou a členem,

- povinnost vedení Přehledu odborné praxe lékárníka, který obdržíte po přihlášení do Komory,

- povinnost celoživotně se vzdělávat v systému celoživotního vzdělávání organizovaném nebo uznaném Komorou a dosáhnout minimálního stanoveného počtu bodů v každém tříletém cyklu celoživotního vzdělávání (splněné celoživotní vzdělávání v posledním ukončeném cyklu je také podmínkou pro vydání osvědčení Komory pro výkon soukromé lékárenské praxe nebo pro výkon funkce odborného zástupce nebo vedoucího lékárníka),

- povinnost hradit členské příspěvky, přičemž podrobnosti o výši a způsobu úhrady příspěvků naleznete na internetových stránkách Komory v sekci „Potřebuji zařídit“ dostupné z hlavní strany webu pro přihlášení; platí, že při přijetí za člena Komory v průběhu roku je nutné zaplatit příspěvek v celoroční výši, nezapomeňte proto prosím členský příspěvek uhradit, postupujte přitom podle informací uvedených na internetových stránkách Komory.

Věříme, že postupem času se s činností České lékárnické komory seznámíte důkladněji a podle svých možností přispějete k jejímu rozvoji. Jakékoliv Vaše podněty uvítáme na kontaktním e-mailu komora@lekarnici.cz.

Sdílet článek:

Související články

  • Přihláška člena

    Přihláška člena

  • Pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory

    Pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory

    Vážená kolegyně, vážený kolego, právě jste se poprvé přímo setkal(a) s Českou lékárnickou komorou, která Vás bude provázet po celou dobu výkonu našeho krásného povolání. Na této stránce naleznete souhrnné pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory. V případě, že by Vám bylo cokoliv nejasné, obraťte se na kontakt uvedený níže.