Pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory

Pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory

Vážená kolegyně, vážený kolego, právě jste se poprvé přímo setkal(a) s Českou lékárnickou komorou, která Vás bude provázet po celou dobu výkonu našeho krásného povolání. Na této stránce naleznete souhrnné pokyny a informace pro uchazeče o zápis do seznamu členů České lékárnické komory. V případě, že by Vám bylo cokoliv nejasné, obraťte se na kontakt uvedený níže.

A . Zápis nového člena do seznamu členů České lékárnické komory

Uchazeč o členství v ČLnK vyplní elektronickou žádost o přijetí za člena (viz samostatný link „Elektronická přihláška“) a s požadovanými přílohami ji:
 • podá v listinné podobě opatřenou vlastnoručním podpisem na sekretariátu komory, nebo
 • zašle v listinné podobě opatřenou vlastnoručním podpisem na sekretariát komory poštou, nebo
 • zašle v elektronické podobě opatřenou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb elektronickou poštou na elektronickou adresu ČLnK uvedenou níže, nebo
 • podá v elektronické podobě opatřenou zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ČLnK s tím, že pokud datovou zprávu žadatel odesílá ze své datové schránky, není nutné opatření žádosti elektronickým podpisem nutné.
Přílohy žádosti:
 • ověřená kopie diplomu o absolvování magisterského vysokoškolského studia v oboru farmacie včetně dodatku diplomu; pokud uchazeč ještě diplom neobdržel, doloží potvrzení vysoké školy o ukončení studia včetně údaje o vyučovacím jazyku; ověřenou kopii diplomu včetně dodatku je NUTNÉ zaslat dodatečně
 • absolvent magisterského vysokoškolského studia v oboru farmacie v jiném jazyce než českém musí k žádosti přiložit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky
 • absolvent zahraniční fakulty musí k žádosti o přijetí za člena ČLnK doložit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání s údajem o datu nabytí právní moci
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo podepsané čestné prohlášení o profesní bezúhonnosti (vzor ke stažení zde).
Při osobním podání žádosti je možné přílohy připojit v kopiích, jejichž shodu s předloženými originály ověří přímo pracovník sekretariátu komory. Sekretariát na stejnopis žádosti potvrdí datum přijetí žádosti a počet příloh připojených k žádosti. Žádost je možno podávat v úředních hodinách sekretariátu. Při podání žádosti poštou je nutné přiložit k podepsané žádosti o přijetí originály nebo úředně ověřené kopie příloh. V případě elektronických podání je třeba přílohy buď zaslat v listinné podobě obdobně jako při podání žádosti poštou, nebo je přiložit v elektronické podobě, do níž byly převedeny automatizovanou konverzí dokumentů z listinné formy nebo opatřené zaručeným elektronickým podpisem původce dokumentu založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Registrační poplatek za podání žádosti je 200,- Kč a platí jej jednorázově žadatel o přijetí za člena ČLnK při podání žádosti na účet č. 68938011/0100. Jako variabilní symbol platby žadatel uvede své rodné číslo. Zápis do seznamu členů: Je-li žádost úplná (včetně příloh a zaplaceného registračního poplatku), zapíše pracovník sekretariátu žadatele do seznamu členů komory a o zápisu do seznamu členů informuje žadatele písemně; a to do třiceti dnů od doručení kompletní žádosti. Členství v komoře vzniká ke dni přijetí úplné žádosti včetně příloh a zaplacení registračního poplatku. Upozornění: „Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory“  (§ 3 odst. 3 zákona č. 220/1991 Sb.). Z tohoto ustanovení vyplývá, že každý, kdo chce vykonávat povolání lékárníka na území ČR, musí být nejpozději ke dni nástupu do zaměstnání členem ČLnK.

B. Evidence nového člena u OSL

Nový člen musí být evidován u OSL, kde vykonává praxi. Nevykonává-li praxi, eviduje se člen podle místa trvalého bydliště. Vykonává-li člen komory praxi ve více okresech, eviduje se v jednom z nich, a to zpravidla v tom, kde vykonává největší část své praxe. Držitel osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékárníka se eviduje v okrese, v němž vykonává svou funkci. Držitel osvědčení k výkonu soukromé lékárenské praxe nebo k výkonu funkce odborného zástupce, který není držitelem osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékárníka a nevykonává svou praxi v lékárně, je evidován u okresního sdružení, v jehož obvodu se nachází místo podnikání nebo sídlo poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče, k němuž se osvědčení vztahuje, není-li takové místo nebo sídlo na území České republiky, eviduje se podle místa svého trvalého bydliště. O této evidenci je člen povinen uvědomit i ta okresní sdružení, kde další praxi vykonává. Všechna dotčená okresní sdružení informují sekretariát komory.

C. Hlášení změn

Člen je povinen hlásit sekretariátu změny údajů zapsaných v seznamu členů a na kartě člena (KČ) v elektronické evidenci členů (členská evidence):
 • změny týkající se pracoviště, pracovního zařazení a způsobilosti k výkonu povolání
 • přerušení nebo skončení výkonu lékárnického povolání
 • vystoupení z komory (ukončení členství - písemně)
 • změny bydliště a jiné okolnosti týkající se členství
 • evidence u jiného OSL
a to do 10 dnů po uskutečnění změny. Nesplnění oznamovací povinnosti je disciplinárním deliktem.

D. Význam údaje o adrese elektronické pošty člena v členské evidenci

Ve vzájemné běžné komunikaci mezi ČLnK a členem považuje ČLnK sdělení člena doručená z jeho elektronické adresy uvedené v členské evidenci za sdělení člena bez dalšího ověření, což členovi zjednodušuje styk s ČLnK. Na tuto adresu také ČLnK členovi zasílá důležité informace a upozornění.

E. Kontakty

p. Marie Calíková, tel. 241 090 666, e-mail : evidence@lekarnici.cz

Sdílet článek:

Související články

 • Informace o ČLnK pro nové členy

  Informace o ČLnK pro nové členy

  Vážená kolegyně, vážený kolego, na této stránce naleznete informace o tom, co je Česká lékárnická komora, jak se stát [...]

 • Přihláška člena

  Přihláška člena