Závazné stanovisko ČLKn číslo 1/2002

Závazné stanovisko ČLKn číslo 1/2002

k používání zákaznických slevových karet v lékárnách - zrušeno usnesením XV.sjezdu delegátů ČLK, konaným ve dnech 4.-5.11.2005

 

Představenstvo České lékárnické komory z podnětu XI. sjezdu delegátů České lékárnické komory (dále jen Komory), uskutečněného ve dnech 23. - 24. 11 2001 v Praze, vedeno snahou naplňovat poslání Komory a chránit etiku činnosti lékárníka a zdravotnický charakter této profese na svém zasedání dne 20. 3. 2002 v Praze přijalo podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. i/ zákona č. 220/ 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění, následující

závazné stanovisko k používání zákaznických slevových karet v lékárnách:

Představenstvo Komory soudí, že zavádění a používání zákaznických karet, na jejichž základě jsou provozovatelem lékárny poskytovány výrazné slevy u vydávaných léčiv, vede pacienty k přijímání xenobiotik i z jiných důvodů než je zachování zdraví. Tím významně stoupá riziko iatrogenního poškození pacientů. Lékárník jako zdravotnický pracovník při rozhodování o léčbě pacienta je povinen dbát o blaho pacienta a nesmí své úvahy a rozhodnutí o optimální farmakoterapii - a to ani tam, kde není vázán lékařským předpisem - podřizovat komerčním zájmům, které ve svých důsledcích mohou zdraví pacienta dokonce poškodit.

 

Takové jednání je možno označit přinejmenším za neetické a podle názoru představenstva Komory odporuje i příslušným ustanovením Profesního řádu. Představenstvo Komory proto na tuto skutečnost upozorňuje revizní komise a čestné rady v rámci okresních i ústředních orgánů Komory a žádá je, aby se v konkrétních případech, které zjistí, zabývaly tím, zda nedošlo k ohrožení pacienta nevhodnými či chybnými farmakoterapeutickými postupy v důsledku uplatňování zákaznických slevových karet.

Obdobně jako poskytování slev u vydávaných léčiv hodnotí představenstvo Komory také následné poskytnutí bonusu, naturálního plnění a obdobné nadstandardní výhody týkající se léčiv, které nemusí nutně být spojeny s poskytováním zákaznických slevových karet návštěvníkům lékáren, nýbrž např. s využitím počítačové evidence výdeje léčiv konkrétním osobám.

Tímto závazným stanoviskem není dotčeno používání lékových karet jako prostředku ke sledování lékové historie pacientů, interakcí či nežádoucích účinků léčiv a dalších odborných parametrů činnosti lékárníků a lékáren. Není ani dotčeno právo stanovit cenu určitého produktu jakkoliv v rámci zákonných předpisů. Neetická je vazba ceny na odběr jiných produktů nebo upřednostňování, tím ovšem zároveň diskriminování, určitých okruhů pacientů.

Toto Závazné stanovisko bylo zrušeno usnesením XV.sjezdu delegátů ČLK, konaným ve dnech 4.-5.11.2005 v Hradci Králové

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.