Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1998

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/1998

k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče

Závazné stanovisko ČLK č. 1/1998 k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče

Představenstvo České lékarnické komory na základě ustanovení § 2, odst 1 písm i/ a § 16 odst. 3 písm. g/ zákona zákon č. 220/ 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře v platném znění vydává v dohodě s Českou lékařskou komorou toto

závazné stanovisko pro členy České lékárnické komory ke koordinaci postupu lékařů a lékárníků při používání léčivých přípravků podle ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 79/ 1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů.

Česká lékárnická komora bere na vědomí závazné stanovisko České lékařské komory č.3 k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče, které tvoří přílohu tohoto dokumentu. Česká lékárnická komora konstatuje, že tento postup v žádném případě nenahrazuje lékárenskou péči.

Lékárník může praktickému lékaři či pro lékařskou pohotovostní službu poskytnout pro výše uvedenou činnost nezbytně nutnou zásobu léčivých přípravků na základě řádného dokladu.

Doplňování nezbytně nutné zásoby dle výše uvedené věty v rámci přirozeného spádu se nepovažuje za porušení článku Etického kodexu lékárníka.


Jménem představenstva České lékárnické komory:


RNDr. Jindřich Oswald, prezident


Příloha:

Závazné stanovisko České lékařské komory č. 3
k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče


čl. 1 Účel vydání

ČLK v dohodě s Českou lékárnickou komorou vydává toto závazné stanovisko ČLK ( CLé K ) za účelem koordinace postupu při používání léčivých přípravků podle § 3 odst 7 Zákona 79 / 97 S b o .......v platném znění.

čl . 2 Východiska

Česká lékařská komora na základě zákona 220/91 Sb , jeho § 2, odst 1 , písm a), písm . b) je oprávněna podle citovaného zákona, jeho § 2 , odst 2 , písm . g ) , písm . h ) vydávat závazná stanoviska ČLK pro členy komor podle § 2 , odst. 2 . písm i ) .
Ustanovení § 16 , odst 3 , písm g ) citovaného zákona opravňuje představenstvo České lékařské komory vydat závazné stanovisko ČLK , neboť touto pravomocí není nadán podle citovaného zákona žádný jiný orgán Komory ani okresního sdružení .
Česká lékařská komora prostřednictvím sjezdu delegátů , podle ustanovení § 15 , odst 2, písm . a) citovaného zákona vydává první podzákonný statutární předpis České lékařské komory - Organizační řád ČLK (S 1) . Organizační řád , jeho § 6 , odst 2 , písm. a ) stanoví povinnost člena vykonávat povolání lékaře mimo jiné v souladu se závaznými stanovisky ČLK .

čl. 3 Působnost

Toto závazné stanovisko ČLK je podle ustanovení § 1 , odst . 1, 2, 3 Zákona 220/91 Sb platné pro všechny členy České lékařské komory na území České republiky

čl . 4 Definice

1 . Česká lékařská komora konstatuje, že použití léčivého přípravku poskytnutím léku pacientovi podle indikace lékaře je nedílnou součástí poskytování léčebné péče.

2 . Poskytnutí léku je v zájmu včasného zahájení léčby pacienta nebo udržení její kontinuity .

3 . Za účelem naplnění odstavce 1 a 2 tohoto článku toto závazné stanovisko definuje používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče praktickými lékaři a lékaři lékařských služeb první pomoci oproti vystavení receptu .

4. ČLK stanoví tímto , že praktický lékař a lékař LSPP může v případech, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje , poskytnout v potřebném množství léčivé přípravky v případech, kdy lékárna není bezprostředně dostupná .

5. Při zacházení s léčivými přípravky musí být postupováno v souladu se zákonem 79/1997 Sb .

čl . 5 Postup

1. Při postupu podle výše uvedeného článku lékař při poskytnutí léku současně vystaví recept .
2 . Na vystavený recept následně vydá lékárník daný lék .


čl. 6 Ustanovení závěrečná

1. Toto závazné stanovisko ČLK č 3 bylo schváleno představenstvem ČLK dne ......

2 . Závazné stanovisko ČLK nabývá účinnosti dnem ........... 1998

za správnost :

MUDr Tomáš Merhaut
předseda Revizní komise ČLK

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.