Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2000

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2000

k výkladu pojmu "místní a časová nedostupnost lékárenské péče"

 

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 220/ 1991 Sb. vydává Česká lékárnická komora toto
závazné stanovisko k výkladu pojmu "místní a časová nedostupnost lékárenské péče" (ve smyslu ustanovení § 3 odst .7 zákona č. 79/ 1997 Sb., o léčivech ve znění zák. č. 149/ 2000 Sb.)

Text zákona:
13. V § 3 odstavec 7 zní:
"(7) Používáním léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče se rozumí jejich podávání pacientovi při výkonu této péče, popřípadě vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků. Vybavením pacienta léčivými přípravky se rozumí poskytnutí potřebného množství léčivých přípravků při propuštění z ústavní péče do domácího ošetřování nebo při poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti a dorost, lékařem vykonávajícím pohotovostní službu nebo lékařem rychlé záchranné služby v případě, že zdravotní stav pacienta bezodkladné užívání léčivého přípravku nezbytně vyžaduje a není-li včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče dosažitelný."

Vlastní stanovisko ČLK:

Za místní nebo časovou nedostupnost lékárenské péče lze pokládat stav nebo situaci, kdy v místě (obci či městě) nebo v okolí místa, kde byl léčivý přípravek předepsán, není dostupná lékárna/výdejna v době, kdy je nutno předepsané léčivo vyzvednout (objektivní předpoklad) a zdravotní stav pacienta bezodkladné užívání léčivého prostředku nezbytně vyžaduje (subjektivní předpoklad).

Komentář:
Pojmy "místní" i "časová" nedostupnost jsou spolu těsně spojeny a zpravidla nebude účelné je rozdělovat, byť k naplnění objektivního předpokladu "nedostupnosti lékárenské péče" postačuje splnění jedné z obou stránek "nedostupnosti" - stránky časové nebo stránky místní. Podstatné je, zda v okamžiku, kdy bylo nutno léčivo vyzvednout (z dikce ustanovení vyplývá, že ihned po předepsání, jde o naléhavé případy), lékárna/ výdejna k dispozici je nebo není, ať již přechodně (polední přestávka, inventura, nemoc personálu aj.) nebo dlouhodobě (lékárna/ výdejna v obci vůbec neexistuje). Proto je výklad vázán i na místo preskripce (vyplývá buď z místa ordinace/ ordinací lékaře, nebo z místa, kde předpis vyhotovil v průběhu výjezdu za pacientem při návštěvách či záchranné službě).

Nedostupnost lékárenské péče (místní nebo časová) se jako zákonný institut uplatní (a tedy vybavení pacienta léčivými přípravky ve smyslu zákona umožňuje) jen při "nedosažitelnosti včasného výdeje" pro pacienta. Je-li včasný výdej pro pacienta nedosažitelný, není dáno pouze prostou vzdáleností k lékárně/výdejně, nýbrž také zdravotním a sociálním stavem pacienta a prostředky, jež má k dispozici a jejichž využití k dosažení včasného výdeje lze po něm právem požadovat.

Pojem "místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče" se vztahuje pouze na případy, kdy je vydáván léčivý přípravek na základě lékařského předpisu. Lékařský předpis je vyjádřením odborného názoru lékaře, avšak má rovněž charakter formalizovaného správního aktu, na jehož základě vznikají účastným subjektům práva a povinnosti. Proto musí mj. obsahovat náležitosti, z nichž lze v případě pochybností dovodit, zda včasný výdej léčivého přípravku byl vzhledem k místu nebo času děje skutečně nedosažitelný.

Pojem "místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče" má vzhledem ke své subjektivní stránce význam pouze pro případy řešené ustanovením § 3 odst. 7 zákona o léčivech. Není relevantní pro prokazování potřebnosti či vhodnosti zřízení lékárny/výdejny v místě, kde se konkrétní případ místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče odehrál, avšak dochází-li na určitém místě k podobným případům opakovaně (tzn. pro více pacientů a ve více případech je lékárenská péče místně nebo časově nedostupná), mělo by k tomuto argumentu být přihlíženo i při vytváření sítě lékáren.

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.