Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2001

Závazné stanovisko ČLnK číslo 1/2001

k pohotovostním lékárenským službám
Představenstvo ČLnK na svém zasedání dne 30. března 2000 přijalo následující závazné stanovisko k výkonu povolání, k jehož vydání je oprávněno ustanovením § 2 odst. 2 písm. i/ zákona ČNR č. 220/ 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.Pohotovostní lékárenská služba (PLS) zajišťuje poskytování léčiv a zdravotnických prostředků předepsaných lékařskou službou první pomoci nebo ústavní pohotovostní službou. Výkon pohotovostní lékárenské služby (dále PLS) považuje ČLnK za nedílnou součást poskytování lékárenské péče každou, pro tuto činnost smluvně zajištěnou, lékárnou. Vypsání nebo nevypsání PLS v rozsahu činnosti v osvědčení ČLnK má pouze informativní charakter (v posledních třech letech je vypisována každé lékárně) a v žádném případě nepředurčuje, nebo naopak nezbavuje povinnosti vyplývající z § 5, odst. 2, písm. f), zákona č. 160/1992 Sb. Lékárna je podle tohoto ustanovení "povinna uzavřít smlouvu s orgánem příslušným k registraci, jestliže o to požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se v únosné míře podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby …". PČLnK pokládá za dostatečné, aby byla PLS poskytována v každém okresu nejlépe v přímé návaznosti na lékařskou pohotovostní službu. Pokud to okolnosti dovolují, pokládá ČLnK za optimální, aby byla PLS poskytována v centrech těchto správních jednotek, nikoliv v okolních městech a obcích. Za základní princip rozdělení PLS mezi jednotlivé lékárny pokládá ČLnK počet lékárníků zaměstnaných v těchto lékárnách. ČLnK připouští jak poskytování PLS jednotlivými lékárnami, tak poskytování PLS na jednom místě v zařízení k tomu vybudovaném. Výdej léků z pohotovostních kufrů pokládá ČLnK jen za nouzové řešení v případě časové nebo místní nedostupnosti lékárny. Na druhé straně ČLnK upozorňuje na smluvní charakter poskytování této péče a za základní smluvní princip považuje únosnost pro poskytovatele služby a přiměřenou úhradu této péče ze strany objednatele služby (státu). Za přiměřenou úhradu ČLnK pokládá úhradu nákladů, které v souvislosti s poskytováním této péče vzniknou. Přílohou k tomuto stanovisku je vyjádření Ministerstva financí ČR k úhradám pohotovostních služeb. Za představenstvo České lékárnické komory RNDr. Jindřich Oswald, prezident České lékárnické komory Závazné stanovisko ČLnK číslo 1_2001

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.