Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 2/2004

k odborné způsobilosti lékárníka k výkonu soukromé praxe
Česká lékárnická komora podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 220/91 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře ve znění pozdějších předpisů (dále popř. jen „ZoČLnK“) vydává pro členy České lékárnické komory (dále popř. jen „ČLnK“) toto závazné stanovisko:
Jednou ze základních podmínek odbornosti poskytování lékárnické zdravotní péče je odborná způsobilost farmaceuta k jednotlivým druhům lékárnické péče. ČLnK vychází i nadále ze zákonné povinnosti zaručovat odbornost svých členů a dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným jednak zákony, jednak řády komory (srov § 2 odst. 1 ZoČLnk). V této souvislosti okolnost, že k žádosti o rozhodnutí o registraci lékárny jako nestátního zdravotnického zařízení podle novelizovaného ustanovení § 10 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 160/92 Sb. o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen „ZoNZZ“) ve znění zák.č. 121/2004 Sb., účinného od 18.4.2004, již není třeba přikládat osvědčení ČLnK o splnění podmínek k výkonu soukromé praxe a k výkonu funkce odborného zástupce podle zvláštního právního předpisu, neznamená, že ČLnK a lékárníci přestanou plnit platná ustanovení zákona č. 220/91 Sb. a řádů ČLnK, týkající se otázek odbornosti, celoživotního vzdělávání a posuzování způsobilosti lékárníka k výkonu zdravotnického povolání.
Zdravotnické povolání lékárníka lze vykonávat jen tehdy, splňuje-li farmaceut jednak požadavky odborné, zdravotní a občanské způsobilosti podle zák.č. 95/2004 Sb. o získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jednak je zapsán do seznamu členů ČLnK podle ZoČLnK.
Oprávnění ČLnK jednak stanovit podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů, jednak vydávat osvědčení o splnění těchto podmínek a potvrzení o splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání odpovídá také povinnost členů ČLnK poskytnout komoře doklady spojené s výkonem povolání.
Povinností lékárníka je proto i nadále plnit ustanovení Licenčního řádu České lékárnické komory ve znění, schváleném sjezdem delegátů komory dne 25.11.2002 a v případech, kdy hodlá vykonávat soukromou lékárnickou praxi nebo funkci odborného zástupce podle zákona č. 160/ 92 Sb., nebo lékárnickou praxi provozovanou podle jiných předpisů, musí být také držitelem osvědčení k výkonu soukromé praxe, vydaného podle licenčního řádu ČLnK.
Při vydávání osvědčení nebudou aplikována ta ustanovení licenčního řádu ČLnK, která jsou překonána ustanoveními zákona č. 95/2004 Sb., tedy zejména ustanovení o lékárenské praxi na území České republiky (5 let, z toho 12 měsíců v posledních 2 letech).
Na žádost lékárníků bude ČLnK i nadále vydávat osvědčení v souladu s uvedeným licenčním řádem s tím, že na základě rozpočtového opatření představenstva ČLnK podle § 4 odst. 4 Finančního řádu ČLnK se jako součást řízení o žádosti o vydání osvědčení podle § 7 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. e) a vzdání se osvědčení podle § 13 odst. 1 písm. b) Licenčního řádu ČLnK nadále nevyžaduje zaplacení příspěvků schválených sjezdem delegátů komory dne 8.11.2003.
ČLnK bude i nadále dbát, aby lékárníci v souvislosti s výkonem soukromé praxe plnili i všechny ostatní povinnosti stanovené Licenčním řádem ČLnK (např. oznamovací povinnosti podle § 10). Neplnění povinností, vyplývajících z Licenčního řádu ČLnK, bude disciplinárně postihováno.
 
 
V Praze dne 1.7.2004
 
 
PharmDr.Lubomír Chudoba, v.r.
prezident České lékárnické komory

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.