Závazné stanovisko ČLnK číslo 4/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 4/2004

k výkonu povolání farmaceuta farmaceuty, kteří teprve získávají odbornou způsobilost
Podle zákona č. 95/2004 Sb. získávají všichni farmaceuti, kteří zahájili studium v akademickém roce 2003/2004 a dříve, odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta až absolvováním odborné praxe ve zdravotnickém zařízení v délce 36 měsíců v průběhu předcházejících 5 let nebo absolvováním specializace I. stupně v základním oboru.
   
Protože zákon přímo neupravuje postavení a způsobilost k výkonu povolání farmaceutů s ukončeným farmaceutickým vzděláním, avšak bez získané odborné způsobilosti, vydává představenstvo ČLK na základě § 2, odstavce 2, písmene i), zákona č. 220/1991 Sb. toto závazné stanovisko:
 
Lékárníci s ukončeným vysokoškolským farmaceutickým vzděláním, kteří nemají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta podle § 10 zákona č. 95/2004 Sb. mohou toto povolání vykonávat pouze pod odborným dohledem.
  
Výkonem povolání lékárníka pod odborným dohledem se rozumí výkon činností, uvedených v § 10 odst. 2 zák.č. 95/2004 Sb., v rozsahu stanoveném lékárníkem oprávněným vykonávat povolání samostatně (§ 2 písmene e/ zák. č. 95/2004 Sb.).
 
Výkon činnosti lékárníka pod odborným dohledem se rozumí, že:
 
1/ po dobu nejméně 6 měsíců absolvování odborné praxe vykonává lékárník uvedené činnosti pod přímým vedením odborně způsobilého lékárníka; pod přímým vedením se rozumí za přítomnosti a podle pokynů odborně způsobilého lékárníka.
  
2/ po zbývající dobu odborné praxe může lékárník vykonávat uvedené činnosti samostatně v rozsahu stanoveném v písemném pověření odborně způsobilého lékárníka; písemné pověření musí být uloženo v ostatní dokumentaci lékárny.
 
V Praze dne 24. 09. 2004
  
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.