Závazné stanovisko ČLnK číslo 5/2004

Závazné stanovisko ČLnK číslo 5/2004

o náležitostech odborného poskytování lékárenské péče a o jejich posuzování

Mezi základní požadavky odborného poskytování lékárenské zdravotní péče na náležitém stupni odbornosti, v souladu s etikou lékárnického povolání a s právními předpisy patří kromě odborné kvalifikace lékárníka také

a)      požadavky na způsob poskytování této péče (zejména stupeň odbornosti lékárníka, pochopení potřeb pacienta, přiměřená důvěrnost, zákonná mlčenlivost),
 

b)      požadavky na prostředí, ve kterém se lékárenská péče poskytuje (zejm. uzavřenost lékárenského provozu, zvýšená hygiena prostředí a hygienická stejnorodost prostoru, jednotná provozní pravidla),
 

c)      náležité věcné a technické vybavení lékárny umožňující požadavky odborného poskytování lékárenské péče realizovat na potřebném stupni.

 

Česká lékárnická komora považuje za zásadní, aby uvedené požadavky tvořily propojený systém požadavků na provoz lékárny ze všech tří hledisek tak, aby přitom vyhovoval požadavkům na odborné poskytování toho druhu a rozsahu lékárenské zdravotní péče, pro kterou je lékárna zřizována. ČLnK vychází z těch požadavků, které se až dosud osvědčily, dále z těch, které vyplývají z platných dřívějších, nových či z připravovaných zdravotnických zákonů a prováděcích právních předpisů a dále z těch odborných požadavků na výkon lékárnického povolání v souladu s jeho odborností a etikou, které nadále v právním předpisu náležitě definované chybí, ač se ukazují být zásadními.

Vycházeje z uvedených zásad, na základě zmocnění zákona č. 220/1991 Sb. v ustanovení § 2 odst. 2 písm.f), v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 2, § 8 Licenčního řádu ČLnK ve znění schváleném sjezdem delegátů dne 6. listopadu 2004 a v souladu s platnými právními předpisy o poskytování lékárenské zdravotní péče Česká lékárnická komora vydává následující závazné stanovisko:

 

 

I. Obecná ustanovení

 

 

 

1)      Všechna zařízení lékárenské péče musí tvořit personálně, věcně a technicky provozně uzavřený celek tak, aby příprava, kontrola, uchovávání, výdej a veškerá manipulace s léčivy a zdravotnickými prostředky, jakož i s dalšími výrobky, které zařízení lékárenské péče nakupují, uchovávají a prodávají, mohly být zabezpečovány v požadovaném rozsahu, kvalitě a v souladu s právními předpisy 1). Personální, věcné a technické vybavení zařízení lékárenské péče musí odpovídat druhu a rozsahu poskytované lékárenské péče.

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

1) zák. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění a prováděcí předpisy,

 

 

 

 

 

           zák. č. 79/1997 Sb. o léčivech v platném znění a prováděcí předpisy

 

 

 

2)      Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v přímém styku s veřejností musí být organizován tak, aby byly zajištěny hygienické požadavky na provoz lékárny a přiměřená důvěrnost výdeje; výdejní a s tím související činnost osob oprávněných k výdeji léčivých přípravků nesmí být narušována souběžnou provozní činností pracovníků lékárny nevykonávajících zdravotnické povolání.
 

3)      K zajištění důvěrnosti poskytované lékárenské péče musí mít lékárna vytvořenu diskrétní zónu pro výdej a konzultační prostor nebo místnost.

 

 

II. Požadavky na personální vybavení lékárny

 

 

 

1)      Na poskytování zdravotní péče se mohou v zařízeních lékárenské péče účastnit pouze osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, splňující zdravotní a odborné předpoklady pro konkrétní druh a rozsah zdravotní péče.

Podmínka dovršení 18 let se nevztahuje na osoby, které poskytují zdravotní péči při výuce nebo při zaškolování pod    přímým odborným vedením.
 

2)      Lékárenskou péči mohou v lékárnách poskytovat pouze osoby odborně způsobilé. Odborným předpokladem pro poskytování lékárenské péče je vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru farmaceutický laborant nebo vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný asistent 2).

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

        2) zák. č. 95/2004 Sb. a zák. č. 96/2004 Sb.

 

 

 

3)      Lékárna musí mít v rozsahu plného pracovního úvazku nebo plné provozní doby ustanovenu nejméně jednu osobu s vysokoškolským vzděláním v oboru farmacie po získání specializace alespoň v základním oboru 3) (dále jen "vedoucí lékárník") odpovědnou za to, že činnost lékárny probíhá v souladu s právními předpisy a že technologické postupy přípravy zajišťují jakost, účinnost a bezpečnost připravovaných léčivých přípravků; vedoucím lékárníkem může být i provozovatel nebo jím pověřený odborný zástupce podle zvláštního právního předpisu; vedoucí lékárník může v době své nepřítomnosti pověřit svým zastupováním jiného farmaceuta.

 

 

        _____________________________________

 

 

 

 

 

        3)§ 43, odst. 6 zák. č. 79/1997 Sb. o léčivech

 

 

 

4)      V lékárně po dobu provozu musí být vždy přítomen vedoucí lékárník nebo farmaceut jej zastupující.
 

5)      Pokud je personální odborná způsobilost zajištěna pouze pracovníky v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, musí být celá doba provozu lékárny nebo detašovaného pracoviště zajištěna nejméně jedním řádným pracovním úvazkem farmaceuta.
 

6)      Doporučuje se, aby na zajištění provozu lékárny se podíleli dva farmaceutičtí laboranti (asistenti) v poměru k jednomu farmaceutovi.

 

 

III. Požadavky na organizaci a způsob odborného poskytování lékárenské péče
1)      Součástí lékárny může být odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které však může být zřízeno jen v obci nebo městské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde přitom je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní lékařskou péči.
 

2)      V rámci komplexnosti péče o pacienta, včetně péče léčebně preventivní a výchovné, mohou být lékárnou poskytovány i doplňkové služby.
 

      Podmínkou poskytování těchto služeb je, že přímo souvisejí s péčí o zdraví a o zdravotní stav (např. potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, „léčebná“ kosmetika, dezinfekční prostředky, pomůcky pro zlepšení kvality života a životního prostředí nemající statut zdravotnických prostředků /dávkovače léků, kojenecké lahve, hygienické potřeby/, zdravotnická literatura, apod.) a že je poskytuje výhradně personál odborně způsobilý pro zdravotní péči v lékárně.
 

      Zboží, pracovní předměty, nástroje, přístroje a zařízení používaná v lékárnách při těchto činnostech nesmějí ovlivňovat vlastnosti léčiv.
 

3)      Personál odborně nezpůsobilý k výkonu zdravotnického povolání se na provozu lékárny může podílet pouze administrativní nebo hospodářskou obslužnou činností (účetní práce, úklid, údržba apod.). Pokud tito pracovníci plní případný pracovní úkon v prostorách určených pro zacházení s léčivy, musí být vždy zajištěno přímé vedení odborným zdravotnickým pracovníkem.

 

 

IV. Požadavky na věcné a technické vybavení lékárny
 

 

Minimální požadavky na věcné a technické vybavení lékárny upravuje zvláštní právní předpis a stav vybavenosti posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Stupeň a kvalita využívání prostředků věcného a technického vybavení lékárny při poskytování lékárenské péče je měřítkem odbornosti poskytované zdravotní péče.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1)      Z uvedených zásad a požadavků vycházejí lékárníci při organizaci poskytování lékárenské péče.
 

2)      Uvedenými zásadami a požadavky se řídí jednotlivé orgány ČLnK při hodnocení stupně zajištění požadavků na náležitou odbornost poskytování lékárenské péče v konkrétní lékárně i při posuzování kvality poskytnuté lékárenské péče v jednotlivém případě na základě stížností a podnětů pacientů.
 

3)      Týmiž zásadami se řídí orgány ČLnK při posuzování, zda jsou splněny požadavky na odbornost poskytování lékárenské péče pro účely vydávání osvědčení podle Licenčního řádu ČLnK.

 

V Praze dne 8.12.2004

 
PharmDr. Lubomír Chudoba

prezident České lékárnické komory

Sdílet článek:

Související články

 • Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

  Výkladové stanovisko představenstva České lékárnické komory k některým otázkám vyhodnocení cyklu celoživotního vzdělávání 2020-2023

 • Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Stanovisko představenstva České lékárnické komory k provádění generické substituce v zařízeních lékárenské péče

  Aktualizace stanoviska ČLnK schváleného dne 15. 8. 2008.

 • Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Stanovisko České lékárnické komory – Vzorový provozní řád pokytovatele zdravotních služeb v oboru lékárenské péče

  Česká lékárnická komora připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Krajskými hygienickými stanicemi nový vzorový Provozní řád poskytovatele zdravotních služeb lékárenské péče.