Usnesení XXIX. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXIX. sjezdu delegátů ČLnK

XXIX. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 1. - 2. 11. 2019 v Benešově u Prahy a přijal následující usnesení

Sjezd zvolil orgány ČLnK ve složení:

představenstvo ČLnK Kopecký Martin, Krebs Aleš, Hojný Michal, Gregor Stanislav, Havlíček Stanislav, Šnajdrová Hana, Novosád Aleš, Svoboda Antonín, Ovčaří David, Láznička Lukáš, Jelínková Kateřina, Hašková Alexandra, Weber Jakub, Orendášová Veronika, Bažantová Michaela, Plisková Radka, Švédová Nina, Lánová Ivana, Pavlíček Ondřej, Šmíd Jindřich.

prezident Aleš Krebs

Viceprezident Martin Kopecký

revizní komise ČLnK Schwarzová Jana, Marek Josef, Kohlová Zuzana, Kotlář Jiří, Skopová Jarmila, Bednařík Ondřej, Fajmonová Romana

čestná rada ČLnK Grodza Pavel, Sokolová Ivana, Císař Přemysl, Petrus Václav, Žouželková Helena, Koška Miroslav, Chromá Eugenie, Škvor Pavel, Fránek Stanislav

Sjezd ČLnK i nadále považuje: FMD (protipadělkovou směrnici) za nesmyslnou s ohledem na zásadně nevyvážený poměr administrativní náročnosti a benefitů z nich plynoucích a s ohledem na praktické problémy v implementaci směrnice, množství alertů a problémy s dodávkami běžných léků.

Sjezd bere na vědomí:

 • zprávy mandátové komise z 1. a 2. 11. 2019,
 • zprávu o plnění usnesení XXVIII. sjezdu ČLnK,
 • zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady,
 • zprávu o hospodaření za rok 2018, zprávu o hospodaření k 30. 9. 2019 a výrok auditora k účetní závěrce roku 2018,
 • volbu předsedy Čestné rady ČLnK – Václav Petrus,
 • volbu místopředsedy Čestné rady ČLnK – Ivana Sokolová,
 • volbu předsedy Revizní komise ČLnK – Jana Schwarzová,
 • že bilance nerozděleného zisku je následující: nerozdělený zisk k 1.1.2018 11.681.192,98 Kč, převod ztráty za rok 2018 1.971.541,52 Kč, zůstatek nerozděleného zisku 9.709.651,46 Kč.

Sjezd schvaluje:

 • kandidátní listiny pro volby do představenstva ČLnK, revizní komise ČLnK a čestné rady ČLnK,
 • změny Licenčního řádu, Finančního řádu a Řádu pro Celoživotní vzdělávání,
 • předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženou ztrátou k 31. 12. 2018 ve výši 1 971 541,52 Kč a rozhodl, že tato ztráta bude vypořádána následovně: ztráta ve výši 1 971 541,52 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,
 • výroční zprávu za rok 2018,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2018,
 • verzi rozpočtu pro rok 2020 předloženou PČLnK upravenou na straně výnosů v rozpočtové kapitole členské příspěvky s kalkulovanou výší řádného členského příspěvku ve výši 3.000 Kč namísto navrhovaných 3.500 Kč.

Sjezd ukládá:

 • Představenstvu ČLnK:​​
   • vytvořit vizi pro budoucnost lékárenství (Stanislav Jakubec, OSL Přerov),
   • trvat na zrušení sankčních ustanovení z neplnění směrnice minimálně do doby, kdy již budou vydána všechna balení vyrobená před účinností směrnice a zároveň klesne počet alertů pod 0,05 % po dobu nejméně dvou po sobě následujících měsíců, tak jak to definuje EMVO (OSL Praha 4, Praha 7, Praha- východ),
   • vytvořit pracovní skupinu pro zkvalitnění dispenzace v lékárně, do které budou přizvání zástupci odborných společností, farmaceutických fakult a spolků (Gregor S., OSL Praha 4, Burgetová, OSL Praha 1),
   • pokračovat v rozšiřování kompetencí lékárníků a zapojení do screeningových programů (Gregor S., OSL Praha 4, Burgetová, OSL Praha 1),
   • připravit změnu volebního řádu tak, aby byly kandidátní listiny pro volby do orgánů komory (představenstva ČLnK, RK, ČR) uzavřeny a zveřejněny 30 dní před konáním volebního sjezdu a pro volby do orgánů OSL 7 dní před zahájením zvláštního volebního shromáždění (Martina Chytilová, Stanislav Havlíček, OSL Plzeň-město, Kateřina Majznerová, Brno-město),
   • předložit na dalším sjezdu jiné alternativy než je přestavba současného sídla komory vč. ekonomických kalkulací nákladů (OSL Praha-východ),
   • zřídit v autorizované části webu ČLnK záložku, kde bude u každého z členů Představenstva uvedena oblast, které se věnuje – kterou si vybral nebo mu byla Představenstvem přidělena, a zároveň ať je zde v pravidelných intervalech, alespoň jedenkrát za čtvrtletí, stručně uveden konkrétní postup konkrétního člena Představenstva v dané oblasti (Ondřej Šimandl, OSL Praha 10),
   • zasadit se o legislativní ukotvení povinnosti pro registrující orgán vyžadovat osvědčení vydávaná komorou jako povinnou přílohu k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Stáně, OSL Litoměřice),
   • zpracovat způsob a postup kalkulace nákladů za konzultační činnost na základě garantovaného kurzu (Kateřina Veverková, OSL Náchod),
   • prosazovat usnadnění přístupu ke všem nevydaným receptům prostřednictvím jednoho identifikátoru (Lukáš Koblasa, OSL Náchod),
   • obnovit činnost Vědecké rady ČLnK (Stanislav Jakubec, OSL Přerov),
   • realizovat úspory v rozpočtových kapitolách, ve kterých je to možné (Pavel Krmenčík, OSL Hodonín),
   • provést průzkum o budoucnosti tištěné verze Časopisu českých lékárníků (Ivan Povážský, OSL Opava).

Všem členům představenstva:

 • osobně se účastnit porad předsedů OSL. Výjimkou je nepřítomnost ze závažných osobních důvodů (Kateřina Majznerová, Brno-město).

Delegátům sjezdu:

 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.

Sjezd delegátů mění pravidla limitující rozsah a obsah inzerce a reklamy v Časopise českých lékárníků. O rozsahu a obsahu inzerce a reklamy v Časopise českých lékárníků rozhoduje šéfredaktor (Aleš Nedopil OSL Praha-východ, Petr Krpálek – OSL Mělník, Jakub Weber – OSL Havlíčkův Brod).

Sjezd rozhodl:

 • vzhledem přetrvávající kritické situaci českého lékárenství, o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Sjezd musí být svolán, požádá-li o to minimálně 30 % delegátů Sjezdu. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2020, považuje se XXIX. sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení