Usnesení XXV. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXV. sjezdu delegátů ČLnK

XXV. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 6. - 7. 11. 2015 v Benešově u Prahy a přijal následující usneseníSjezd zvolil orgány ČLnK ve složení:

PŘEDSTAVENSTVO ČLnK
Aleš Krebs, Michaela Bažantová, Lubomír Chudoba, Marie Zajícová, Antonín Svoboda, Michal Hojný, Stanislav Havlíček, Ondřej Krenk, Aleš Novosád, Hana Šnajdrová, Jindřich Šmíd, Jan Hendrych, Martin Kopecký, Jiří Kotlář, Martin Pindur, Kateřina Jelínková, Jiří Gregor, Ludmila Szöllösová, David Ovčaří, Pavla Marková

PREZIDENT
Lubomír Chudoba

VICEPREZIDENT
Aleš Krebs

REVIZNÍ KOMISE ČLnK
Jana Schwarzová, Zuzana Kohlová, Mária Fišarová, Jarmila Skopová, Radek Oswald, Josef Marek, Petr Hazdra

ČESTNÁ RADA ČLnK
Pavel Grodza, Eugenie Chromá, Ada Holubová, Václav Petrus, Ivana Sokolová, Eva Eisertová, Ivana Nádvorníková, Pavel Škvor, Miroslav Koška

náhradník do Čestné rady ČLnK - Ladislav Ruman


Sjezd důrazně vyzývá ministra zdravotnictví k urychlenému řešení kritické ekonomické situace nezávislých veřejných lékáren.

Sjezd zásadně odmítá:

návrhy publikované v tisku umožňující distanční výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis (objednání léků na recept přes internet a jejich zaslání domů). Distanční výdej nenaplňuje podmínky dané pro lege artis výdej léčivých přípravků dané mj. Doporučeným postupem ČLnK pro výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Výdej léčivých přípravků na recept lékárníkem přímo pacientovi není samoúčelný, ale zajišťuje především správné a bezpečné užívání léků. Léčivé přípravky na recept jsou při nesprávném užívání, skladování a přepravě zdraví nebezpečné. Vystavovat pacienty riziku jen proto, že internetoví obchodníci chtějí pod rouškou péče o pacienty rozšířit svůj sortiment a zvýšit své zisky, není na místě. Sami lékárníci jsou schopni lékárenskou péči o všechny pacienty zajistit.

opakované snahy o legalizaci výdeje léčivých přípravků v ordinacích lékařů nad rámec stávající právní úpravy. Výdej léčivých přípravků v ordinacích snižuje úroveň bezpečnosti léčby pacienta, neboť zruší pojistku chránící jeho zdraví v podobě odpovědnosti lékárníka za kontrolu předepsané medikace. Lékárník eliminuje chyby, které mohou vzniknout při předepisování léčivých přípravků. Výdej léčivých přípravků v ordinaci je dále jednoznačně neekonomické a prokorupční opatření, v podobě neakceptovatelného spojení předepisující a vydávající osoby.

Sjezd se ostře ohrazuje:

proti postupu krajů nebo kraji vlastněných a spoluvlastněných společností, které zakládají nové lékárny v místech, kde je již lékárenská péče dostatečně zajištěna, místo toho, aby zajistily lékárenskou péči ve venkovských oblastech; tímto způsobem dochází k faktické likvidaci stávajících fungujících lékáren v okolí nově budovaných

Sjezd bere na vědomí:

zprávy mandátové komise z 6. a 7. 11. 2015

zprávy o činnosti představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2015

zprávy o plnění usnesení XXIV. Sjezdu ČLnK

výrok auditora k účetní závěrce roku 2014

volbu předsedy Čestné rady ČLnK – Ada Holubová a místopředsedy Čestné rady ČLnK – Václav Petrus

volbu předsedy Revizní komise ČLnK – Jana Schwarzová a místopředsedy Revizní komise ČLnK – Radek Oswald

Sjezd schvaluje:

kandidátní listiny pro volby do Představenstva ČLnK, Revizní komise ČLnK a Čestné rady ČLnK

změny Licenčního řádu, Finančního řádu a Disciplinárního řádu

zprávu o hospodaření za rok 2014

účetní závěrku k 31. 12. 2014

převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2014 ve výši 2 922 268, Kč do nerozděleného zisku

hospodaření se sociálním fondem za rok 2014

sloučení činností ČLnK a Lékárnické akademie, s.r.o. do ČLnK

rozpočet na rok 2016 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 26,70 mil. Kč)

rozdělení sloučeného OSL Brno na OSL Brno-město a OSL Brno-venkov 

s účinností od 1.1.2016 poplatek 500,- Kč za podání Žádosti o osvědčení pro výkon soukromé lékárenské praxe nebo pro výkon funkce odborného zástupce nebo za podání Žádosti o osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékárníka.
Žádost o osvědčení pro výkon soukromé lékárenské praxe nebo pro výkon funkce odborného zástupce podaná současně s Žádostí o osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékárníka jedním žadatelem je zpoplatněna jen jednou. 

Sjezd ukládá:

Představenstvu ČLnK (PČLnK)

připravit a prosazovat ve spolupráci s provozovatelskými organizacemi model odměňování lékáren, který sníží závislost odměny za poskytnutou lékárenskou péči na ceně léčivého přípravku

usilovat o oddělení společné obchodní přirážky distributora a lékárny u léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

vypracovat kritéria, podle kterých by byly definovány jedinečné venkovské lékárny a odloučená oddělení výdeje léčiv, kterým hrozí uzavření z ekonomických důvodů a v důsledku toho nedostupnost lékárenské péče v regionu

sledovat vývoj zavádění ochranných prvků balení léků podle evropské „Protipadělkové“ směrnice a prosazovat řešení, které bude co nejsnáze aplikovatelné do praxe, analyzovat vícenáklady lékáren a zajistit jejich kompenzaci

podpořit lékárnu v Hořicích (Mgr. Koukola) ve sporu s Královéhradeckou lékárnou a.s. především oslovením zastupitelů a vedení Královéhradeckého kraje. Dále PČLnK zavazuje, aby obdobným způsobem postupovalo v dalších případech

připravit změnu legislativy ve smyslu zavedení možnosti elektronické evidence omamných a psychotropních látek a léčivých přípravků (elektronické opiátové knihy) pro lékárny

více spolupracovat s členskou základnou, včas předkládat k diskusi materiály např. ke Dni lékáren, ATB týdnu apod., více propagovat fungující projekty, např. Lékárnice jsou také maminky, Kouzelné bylinky apod.

iniciovat změnu Volebního řádu ČLnK tak, aby byla volba předsedy OSL možná současně s volbou členů Představenstva OSL

zveřejnit podmínky pro čerpání příspěvků ze sociálního fondu ČLnK nečleny ČLnK a předložit ke schválení XXVI. Sjezdem ČLnK

připravit návrh změny Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK ve smyslu výslovného uvedení disciplinárního deliktu spočívajícího v nesplnění podmínek celoživotního vzdělávání

připravit změnu Licenčního řádu ČLnK tak, aby splnění podmínek celoživotního vzdělávání bylo jednou z podmínek pro získání osvědčení

Členům ČLnK

zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK

Předsedům OSL

zasadit se o aktualizaci údajů členů svých OSL v členské evidenci ČLnK 

Delegátům sjezdu 

aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu
 

 

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení