Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLnK

XXVII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2017 v Benešově u Prahy a přijal následující usnesení
 
Sjezd rozhodl,
vzhledem ke kritické situaci českého lékárenství, o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2018, považuje se XXVII. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.
 
Sjezd vyzývá nově zvolené poslance a budoucí vedení Ministerstva zdravotnictví
 • k zastavení likvidace veřejných lékáren v České republice navýšením finančních prostředků za poskytování lékárenské péče
 
a ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou
 • k zavedení pevných doplatků na léky pro všechny pacienty v každé lékárně
 • k realizaci principiální změny odměňování lékárenské péče
 • k vytvoření pravidel vzniku sítě lékáren
 
Sjezd bere na vědomí:
 • zprávy mandátové komise z 3. a 4. 11. 2017
 • zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2017
 • zprávy o plnění usnesení XXVI. Sjezdu ČLnK
 • výrok auditora k účetní závěrce roku 2016
 
Sjezd schvaluje:
 • změny Finančního řádu, Licenčního řádu a Řádu pro celoživotní vzdělávání.
 • zprávu o hospodaření za rok 2016
 • účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2016
 • převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2016 ve výši 1 916 037,08 Kč do nerozděleného zisku
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2016
 • rozpočet na rok 2018 (s rozpočtovanými výnosy i náklady ve výši 30,02 mil. Kč)
 • realizaci projektu „Přístavba a stávající objekt ČLnK“ na základě předloženého projektu
 
Sjezd se neztotožňuje
s potřebou zavedení systému online ověřování pravosti léčiv vzhledem k dostatečně zavedené praxi bezpečného zacházení s léčivými přípravky v České republice. (PharmDr. Svoboda, OSL Znojmo, PharmDr. Ovčaří, OSL Teplice)
 
Sjezd vyjadřuje
nespokojenost s průběhem kontrol SÚKL v lékárnách a s výší ukládaných pokut.
 
Sjezd rozhodl
o uvolnění částky z nerozděleného zisku z předešlých let maximálně ve výši 2,5 mil. Kč bez DPH pro rok 2018 na projekt PR kampaně pro Vaši lékárníci CZ z.s. Vaši lékárníci CZ z.s. je povinen své aktivity při projektu koordinovat s ČLnK, GML, POLP, studentskými spolky.
 
Sjezd úkoluje revizní komisi
k tomu, aby delegovala 1 zástupce ze svých členů ke kontrolní účasti na projektu nezávislého PR, realizovaného pod gescí spolku Vaši Lékárníci CZ z.s.
 
Sjezd ukládá
Představenstvu ČLnK
 • vyjednat co nejnižší administrativní zátěž a adekvátní finanční náhradu pro lékárny, vzniklé v důsledku povinné implementace evropského nařízení o padělcích (PharmDr. Svoboda, OSL Znojmo, PharmDr. Ovčaří, OSL Teplice)
 •  
 • vytvořit pracovní skupinu pro e-recept a lékový záznam pacienta (s úkolem zpřístupnit lékový záznam lékárníkům pro účely zabezpečení a vyhodnocení správné a bezpečné farmakoterapie), která by vytvořila podklad pro vytvoření výkonu lékárníka (Mgr. Koblasa, PharmDr. Veverková, OSL Náchod)
 •  
 • připravit návrh zákona, který umožní svobodný výkon povolání, díky výlučnému většinovému vlastnictví lékáren pouze lékárníky obdobně jako je tomu např. v Rakousku, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Lucembursku, Španělsku a dalších zemích EU. (Mgr. Kremzer, OSL Šumperk – Jeseník)
 •  
 • prosazovat zrušení limitací signálního výkonu, navýšení signálního výkonu a zavedení signálního výkonu za vydanou položku (Mgr. Gregor, OSL Děčín)
 •  
 • vytvořit pracovní skupinu, která připraví nový systém cenotvorby a pevných doplatků v souladu s prioritami ČLnK a modelaci jeho dopadů (Mgr. Koblasa, OSL Náchod, Mgr. Tesař, OSL Česká Lípa)
 •  
 • neustále vyvíjet úsilí proti zavedení distančního výdeje léků na recept mimo jiné i pro riziko sociální izolace nejen starších pacientů, pro které je lékárník často jedinou osobou, s kterou může řešit své nejen zdravotní problémy (Mgr. Gregor, OSL Děčín)
 •  
 • pokračovat v jednání s veřejnou správou o zajištění lékárenské péče ve dnech státních svátků a připravit legislativní podklad pro zavedení poplatku za pohotovostní lékárenskou službu (Mgr. Gregor, OSL Děčín, PharmDr. Svoboda, OSL Znojmo)
 •  
 • vyjednat zveřejnění metodiky kontrol SÚKL v různých typech lékáren (PharmDr. Pilátová, OSL Benešov)
 •  
 • připravit řešení situace, aby lékárna mohla účtovat náklady související s dodávkami zdravotnických prostředků (např. poštovné, balné apod.) (PharmDr. Svoboda, OSL Znojmo)
 •  
 • vypsat nové výběrové řízení na PR agenturu, která nahradí stávající PR agenturu (Mgr. Bažantová, PČLnK).
 • rozšířit PR pracovní skupinu za účelem tvorby virálních videí, obrázků nebo karikatur satirického charakteru z prostředí lékárny (Mgr. Tesař, OSL Česká Lípa)
 •  
 • zahájit diskuzi s farmaceutickými fakultami ohledně náplní a koncepce praxí u studentů 5. ročníku, protože se lékárníci v terénu stále častěji setkávají s neuspokojivými dovednostmi absolventů (PharmDr. Novosád, OSL Praha 10)
 •  
 • zajistit rychlé a funkční webové stránky ČLnK do 31. 5. 2018 (PharmDr. Sedlák, OSL Liberec)
 •  
 • připravit změnu řádů ČLnK, která bude definovat Poradu předsedů OSL (PharmDr. Sedlák, OSL Liberec)
 •  
 • zjednodušit Volební řád ve smyslu zjednodušení podmínek pro pořádání zvláštních volebních shromáždění OSL. (PharmDr. Svoboda, OSL Znojmo)
 •  
 • připravit ve spolupráci s příslušným odborem SÚKL vzdělávací akci na téma legislativních novinek a změn, které jsou aplikovány při pravidelných kontrolách v lékárnách (Mgr. Nedopil, OSL Praha-východ)
 

 
Členům Představenstva ČLnK
 • podat osobně na Sjezdu ČLnK zprávu o své činnosti za období od předchozího Sjezdu ČLnK. Zpráva bude obsahovat zejména projekty a činnosti, do kterých se člen Představenstva ČLnK zapojil a výsledky, kterých dosáhl. (PharmDr. Nedopilová, OSL Praha - východ)
 
Členům ČLnK
 • zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK (PČLnK)
 •  
 • usilovat o maximální podporu ČLnK na sociálních sítích (Mgr. Ondřej Tesař, OSL Česká Lípa)
 
Předsedům OSL
 • zasadit se o aktualizaci údajů členů svých OSL v členské evidenci ČLnK (PČLnK)
 
Delegátům Sjezdu
 • aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu
 
Sjezd vyzývá delegáty sjezdu a předsedy OSL,
 • aby projednali na okresní úrovni projektový záměr ze dne 20. dubna 2017 pro projekt realizace nezávislých PR aktivit předloženého spolkem Vaši lékárníci CZ. Termín pro zaslání připomínek a námětů je do 30. listopadu 2017 na kontakty uvedené na www.vasilekarnici.cz

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení