Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLnK

XXVIII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 2.-3. 11. 2018 v Benešově u Prahy a přijal následující usnesení
 
Sjezd vyjadřuje:
- velké znepokojení nad neúčastí ministra zdravotnictví na sjezdu ČLnK z důvodů zaslaných v dopise PČLnK. Ministr zdravotnictví tak promarnil příležitost seznámit se s potížemi, s nimiž se lékárníci každý den při výkonu svého povolání musí vyrovnávat. Sjezd delegátů proto ukládá představenstvu ČLnK a prezidentovi ČLnK, aby i nadále s ministrem zdravotnictví řešili problémy lékárenského stavu. Ministra zdravotnictví sjezd delegátů žádá, aby k ČLnK přistupoval s vážností, která jí jako organizaci zastupující všechny lékárníky v ČR náleží, a zve jej na nejbližší jednání představenstva ČLnK.

Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví, aby:
 • - inicioval vznik pracovní skupiny pro lékárenskou péči za účasti ČLnK,
 • - co nejdříve předložil k posouzení návrh Cenového předpisu MZd, který bude platit od 1.1.2019,
 • - zajistil financování nových, povinných administrativních činností lékáren spojených se spuštěním systému ověřování léčiv vyplývajících z “protipadělkové” legislativy.
 
Sjezd vyzývá zdravotní pojišťovny:
 • - k bezprostřednímu jednání k tématu Fondu na podporu jedinečných lékáren, jehož vznik vyplývá ze závěrů Dohodovacího řízení,
 • - k jednání o hlubším zapojení lékárníků do odborných činností v oblasti prevence a zdravého životního stylu,
 • - k řešení jednoznačné identifikace příslušnosti pojištěnců ke zdravotní pojišťovně, která by snížila zbytečnou administraci a komplikace s vyúčtováním zdravotní péče.
 
Sjezd bere na vědomí:
 • - zprávy mandátové komise z 2. a 3. 11. 2018,
 • - zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, revizní komise, čestné rady, zprávu o kontrolní činnosti a zprávu o hospodaření k 30. 9. 2018,
 • - zprávy o plnění usnesení XXVII. Sjezdu ČLnK,
 • - výrok auditora k účetní závěrce roku 2017.
 
Sjezd schvaluje:
 • - změny Organizačního řádu, Jednacího řádu, Finančního řádu, Volebního řádu, Licenčního řádu a Řádu pro celoživotní vzdělávání,
 • - zprávu o hospodaření za rok 2017,
 • - účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2017,
 • - převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2017 ve výši 915 364,26 Kč do nerozděleného zisku,
 • - hospodaření se sociálním fondem za rok 2017,
 • - rozpočet na rok 2019 (s rozpočtovanými výnosy 30,898 mil. Kč a náklady ve výši 33,850 mil. Kč).
 
Sjezd odmítá:
 • - navržený záměr Ministerstva zdravotnictví tzv. emergenční model dodávek léků do lékáren, který by nutil pacienty k dvojí návštěvě lékárny kvůli objednání a následnému vyzvednutí léku, zatížil lékárny zbytečnou administrativou. Emergenční model dodávek by vážně narušoval poskytování lékárenské péče a ve skutečnosti by nezajistil potřebnou dostupnost léčiv pro pacienty ve všech lékárnách (Pilátová - OSL Benešov, Szönyi - OSL Karlovy Vary),
 • - aktivitu lékárenského řetězce BENU, spočívající ve spolupráci s nelékárenským eshopem. Tato spolupráce vytváří dojem, že léky patří mezi zboží běžné spotřeby, dehonestuje práci lékárníků, zvyšuje riziko nesprávného a nadměrného užívání léků a je dle ČLnK v rozporu se zákonem o léčivech a pokynem SÚKL LEK-16 (Krpálek - OSL Mělník, Dvořáková - OSL Jičín).
 
Sjezd považuje:
 • - FMD (protipadělkovou směrnici) za nesmyslnou s ohledem na zásadně nevyvážený poměr administrativní náročnosti a benefitů z nich plynoucích. S ohledem na zpoždění v implementaci Nařízení požaduje, aby PČLnK iniciovalo zrušení sankčních ustanovení vůči lékárnám z neplnění směrnice minimálně do doby plné funkčnosti systému a do doby, kdy již budou vydána všechna balení vyrobená před účinností směrnice (Gregor, Šnajdrová - OSL Praha 4, Pilátová - OSL Benešov).

Sjezd ukládá:
 
Představenstvu ČLnK:
 • - intenzivně pokračovat v prosazování priorit ČLnK, kterými jsou stejné doplatky na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, zavedení pravidel pro vznik nových lékáren, podpora dostupnosti lékárenské péče ve venkovských regionech a rozvoj odborných služeb lékárenské péče (PČLnK),
 • - iniciovat a koordinovat činnost pracovního týmu, do kterého budou pozváni členové ČLnK reprezentující v oboru lékárenství odborné společnosti a zapsané spolky (PČLnK),
 • - připravit výkon konzultační činnosti lékárníka s využitím lékového záznamu pacienta (PČLnK),
 • - spustit informační kampaň pro veřejnost o využití lékového záznamu pacienta lékárníky ve prospěch zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti farmakoterapie pacientů (PČLnK),
 • - znovu vyjednat zveřejnění metodiky kontrol SÚKL v různých typech lékáren (Stankovič - OSL Louny),
 • - vyjednat se SÚKL možnost zakomponovat do systému eRp hlášení výpadku předepsaných léků (Stankovič - OSL Louny),
 • - hlasovat o všech rozhodnutích jmenovitě s uvedením hlasování v zápise z jednání PČLnK (Nedopil - OSL Praha-východ, Krpálek - OSL Mělník),
 • - prosazovat odmítnutí digitalizace listinných receptů v lékárně, pokud nebude vytvořen výkon a stanovena adekvátní odměna za digitalizaci listinných receptů (Pilátová - OSL Benešov),
 • - pokračovat v oživování nefunkčních okresních sdružení s využitím všech řádů ČLnK (Svoboda - OSL Znojmo).
 
Sjezd vyzývá spolek Vaši Lékárníci CZ z.s.
 • - k doplnění požadovaných dokumentů dle žádosti Revizní komise,
a Revizní komisi ČLnK
 • - k vypracování finální zprávy o kontrole využití poskytnutých finančních prostředků spolku Vaši lékárníci CZ, z.s.
 
Sjezd rozhodl:
vzhledem přetrvávající kritické situaci českého lékárenství, o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Sjezd musí být svolán, požádá-li o to minimálně 30 % delegátů Sjezdu. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2019, považuje se XXVIII. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.
 

Usnesení XXVIII. sjezdu

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení