Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

XXX. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 6. 11. 2021 v Praze a přijal následující usnesení

Sjezd vyzývá:  nově zvolené poslance a vedení ministerstva zdravotnictví, aby ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou •   realizovali principiální změny odměňování lékárenské péče spočívající v zavedení kombinovaného systému nejpozději od 1. 1. 2023,

•   připravili novelu zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře,

•   nepodporovali zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis přizpůsobený zájmům provozovatelů e-shopů a zároveň vytvořili systém, který při zachování plnohodnotné lékárenské péče umožní výdej léčivých přípravků pacientům i v jejich domácím prostředí,

ministerstvo zdravotnictví •   k úpravě cenového předpisu tak, aby reflektoval průměrný růst úhrad v ostatních segmentech poskytovatelů zdravotní péče podle úhradové vyhlášky pro rok 2022,

•   aby vedlo Státní ústav pro kontrolu léčiv k řádnému plnění kontrolních povinností vůči výrobcům a distributorům nerespektujícím povinnosti dodávat léčivé přípravky do všech lékáren,

zdravotní pojišťovny  •   aby písemná ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků smluvně snižující nejvyšší možnou cenu léčivých přípravků pro konečného spotřebitele pro pojištěnce zdravotní pojišťovny (tzv. smluvní ceny) zveřejňovaly s dostatečným předstihem před nabytím účinnosti a ve strojově čitelné podobě zpracovatelné do lékárenských informačních systémů a respektovaly, že tato ujednání mohou mít vliv jen na smluvní ceny léčivých přípravků dodaných na trh po oznámení ujednání a nabytí jeho účinnosti.

Sjezd bere na vědomí: •   zprávy mandátové komise z 6. 11. 2021,

•   zprávy o činnosti Představenstva ČLnK, Revizní komise, Čestné rady,

•   zprávu o kontrolní činnosti,

•   zprávu o hospodaření k 30. 9. 2021,

•   zprávu o plnění usnesení XXIX. Sjezdu ČLnK,

•   výrok auditora k účetní závěrce roku 2019,

•   výrok auditora k účetní závěrce roku 2020.

Sjezd schvaluje: •   návrh představenstva ČLnK, aby se čestnými členy ČLnK stali:

 •  Mgr. Jaroslava Hořanská,
 • PharmDr. Pavel Grodza,
 • Ing. arch. Michal Flašar, CSc.,
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,

•   změny Volebního řádu, Licenčního řádu, Organizačního řádu a Řádu pro celoživotní vzdělávání,

•   zprávu o hospodaření za rok 2019,

•   účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2019,

 • předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženou ztrátou k 31. 12. 2019 ve výši 3 931 503,23 Kč a rozhodl, že tato ztráta bude vypořádána následovně: ztráta ve výši 3 931 503,23 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2019,
 • zprávu o hospodaření za rok 2020,
 • účetní závěrku a výroční zprávu k 31. 12. 2020,
 • předloženou řádnou účetní závěrku s dosaženým ziskem k 31. 12. 2020 ve výši 2 758 046,01 Kč a rozhodl o převedení výsledku hospodaření vykázaného k 31. 12. 2020 ve výši 2 758 046,01 Kč do nerozděleného zisku minulých let,
 • hospodaření se sociálním fondem za rok 2020,
 • rozpočet na rok 2021 (s rozpočtovanými výnosy ve výši 31,29 mil. Kč a náklady ve výši 30,96 mil. Kč),
 • výši řádného členského příspěvku ve výši 4 000 Kč,
 • rozpočet na rok 2022 (s rozpočtovanými výnosy 39,59 mil. Kč a náklady ve výši 37,67 mil. Kč),
 • realizaci koupě nového sídla a prodej současného sídla na adrese Rozárčina 1422/9, 140 02 Praha 4 za předpokladu, že rozdíl cen obou nemovitostí nepřesáhne 7 milionů Kč.

Sjezd ukládá: představenstvu ČLnK •   připravit a realizovat výběrové řízení na firmu, která připraví modely změny odměňování lékáren (Součástí modelací by mělo být rozdělení odměny na fixní část za výdej léčivých přípravků a upravenou obchodní přirážku, oddělení lékárenské a distribuční přirážky, možnost čerpat přiměřenou odměnu za výdej ZÚLP lékárnou.) (představenstvo ČLnK),

•   prosazovat, aby byly léčivé přípravky, které jsou v současnosti označeny vykazovacím limitem „S” a jsou určeny pro samoaplikaci pacientem nebo užívání v domácím prostředí, hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění i při výdeji na recept (představenstvo ČLnK),

•   jednat se zdravotními pojišťovnami o tom, aby písemná ujednání s držiteli rozhodnutí o registraci léčivých přípravků smluvně snižující nejvyšší možnou cenu léčivých přípravků pro konečného spotřebitele pro pojištěnce zdravotní pojišťovny (tzv. smluvní ceny) zveřejňovaly s dostatečným předstihem před nabytím účinnosti a ve strojově čitelné podobě zpracovatelné do lékárenských informačních systémů a respektovaly, že tato ujednání mohou mít vliv jen na smluvní ceny léčivých přípravků dodaných na trh po oznámení ujednání a nabytí jeho účinnosti (představenstvo ČLnK),

•   prosazovat změnu vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, tak aby bylo možné evidovat návykové látky a přípravky elektronicky v lékárenském informačním systému a v rozsahu odpovídajícím evidenci v opiátové knize (představenstvo ČLnK),

•   zasadit se o legislativní ukotvení povinnosti pro registrující orgán vyžadovat osvědčení vydávaná komorou jako povinnou přílohu k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (představenstvo ČLnK),

•   připravit a realizovat výběrové řízení na tvorbu nových webových stránek ČLnK (představenstvo ČLnK),

•   připravit a realizovat výběrové řízení na tvorbu členské evidence ČLnK (představenstvo ČLnK),

•   vytvořit PS, která by zpracovala legislativní návrh na zavedení elektronizace zdravotnictví do praxe, do které budou přizváni zástupci všech provozovatelských organizací a popř. zástupci organizací SÚKL, MZd, zdravotních pojišťoven. (Mgr. Martin Pavlík, OSL Zlín),

•   iniciovat jednání se SÚKL ve věci zdravotnických prostředků tak, aby zdravotnické prostředky vázané na výdej na lékařský předpis měly svůj SÚKL kód a byly označeny v registru zdravotnické prostředky jako vázané na předpis. (PharmDr. Přemysl Císař, OSL Třebíč),

•   prosazovat zavedení jednotných doplatků na léky jako jednu z hlavních priorit ČLnK (Mgr. Martin Kremzer, OSL Šumperk a Jeseník),

•   připravit změnu licenčního řádu §13 bodu 1) písmene i) takto: je-li doba souvislé nepřítomnosti vedoucího lékárníka v lékárně delší než 6 měsíců nahradit dobou 28 týdnů (Mgr. Eva Veselá, OSL Ostrava),

•   uspořádat ples České lékárnické komory v Praze (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov),

•   komunikovat s výrobci nastavení stejných podmínek pro nákup léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro všechny typy lékáren – jak dostupností, tak cenou (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov),

•   zveřejnit na webu veškeré podklady (finanční, legislativní a další) v co nejkratší době po vyhlášení termínu následujícího sjezdu bez zbytečných odkladů a zapracovat tento bod do patřičného řádu (Mgr. Milan Čermák, OSL Blansko).

Sjezd zakazuje: •   aby delegáti Sjezdu v následujících 5 po sobě jdoucích sjezdech diskutovali a hlasovali o zrušení ČČL v jakékoliv podobě (PharmDr. Kristýna Pilátová, OSL Benešov, Mgr. Filip Škarda, OSL Tábor).

Sjezd ukládá: členům ČLnK •   zkontrolovat a aktualizovat své údaje v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),

vedoucím lékárníkům  •   zkontrolovat a ve spolupráci se sekretariátem ČLnK aktualizovat údaje členů ve svých lékárnách v členské evidenci ČLnK (představenstvo ČLnK),

delegátům Sjezdu •   aby informovali členy jednotlivých OSL o závěrech sjezdu.

Sjezd rozhodl: •   o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. Pokud Představenstvo ČLnK neoznámí termín dalšího jednání tak, aby se konalo nejpozději 31. 10. 2022, považuje se XXX. Sjezd ČLnK k tomuto datu za ukončený.

Usnesení XXX. sjezdu delegátů ČLnK

Sdílet článek:

Související články

 • Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXII. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXII. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 3. - 4. 11. 2023 v Praze a přijal následující usnesení

 • Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Zveřejňujeme zápis z XXXI. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal 5. 11. 2022 v Praze.

 • Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLnK

  XXXI. sjezd delegátů České lékárnické komory proběhl 5. 11. 2022 v Praze a přijal následující usnesení