Koncepce veřejného lékárenství

Koncepce veřejného lékárenství

XXIII. sjezd delegátů ČLnK schválil 9. listopadu "Koncepci veřejného lékárenství". Návrh koncepce veřejného lékárenství byl zpracován s využitím materiálu European Community Pharmacy Blueprint for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe, PGEU 2012 byl schválen na zasedání představenstva České lékárnické komory v Praze dne 20. 8. 2013.

Koncepce veřejného lékárenství


Lékárenství – lékárenská péče


Lékárenská péče

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, za lékárenskou péči považuje péči (lékárenskou i klinickofarmaceutickou), jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfuzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků. Dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely, a v rámci této péče také poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví. Stejně tak posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených.
 

Lékárny

Lékárny jsou nejsnáze dosažitelná zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti a často představují první kontaktní místo pacienta v systému poskytování zdravotní péče.
 

Součást systému


Lékárenská péče je ve všech vyspělých zemích kvalitní a efektivní zdravotnickou službou. Lékárníci jsou vysoce kvalifikovaní zdravotničtí profesionálové, jejichž náročné vysokoškolské studium a systém specializačního a celoživotního vzdělávání zaručuje kvalitní péči poskytovanou s důrazem na spokojenost pacientů, posilování veřejného zdraví a efektivní využívání veřejných financí.
 

Specialisté, odborníci


Lékárníci se specializují v široké škále možností, zejména s ohledem na konkrétní diagnózu nebo specifickou skupinu pacientů. Moderní lékárenská péče je rozvíjející se komplex činností, založený na odborné úrovni pracovníků lékárny, její jedinečné identitě a dostupné technologii. Nezbytným předpokladem je provázaná spolupráce s lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky.
 

O co usilujeme?

 
 • Aby odměňování za poskytovanou lékárenskou péči bylo vícesložkové a lékárník byl ohodnocen za podíl na zajištění bezpečnosti a účelnosti farmakoterapie, a také za minimalizaci nákladů plátců a pacientů.
 
 • Aby byly jasně definovány podmínky regulace provozování veřejných lékáren, stejně jako demografická a geografická kritéria pro jejich zřizování.
 
 • Aby odpovědnost za vedení a provozování veřejných lékáren byla doménou lékárníků.
 
 • Aby podmínky specializačního vzdělávání byly stanoveny efektivně a pružně.
 
 • Aby byli lékárníci v souvislosti s výkonem povolání motivováni k zapojení se do specializační přípravy, k celoživotnímu vzdělávání a k vědeckovýzkumné činnosti.
 
 • Aby typy a rozsah specializací farmaceutů odpovídaly požadavkům na moderní lékárenskou péči.
 
 • Aby byly dosažené specializace provázány s kompetencemi na konkrétní odborné činnosti, včetně vazby na systém úhrad za jejich poskytování.
 
 • Aby další zdroje financování lékárenské péče pomohly k dalšímu rozvoji  lékáren.
 
 • Aby měla podporu veškerá aktivita směřující k popularizaci farmacie.
 

Lékárenské činnosti

 • Zajištění dostupnosti a bezpečnosti léči
 
 • Zlepšování výsledků léčby jednotlivých pacientů
 
 • Činnosti na podporu veřejného zdraví
 
 • Zvyšování efektivity systému zdravotnictví
 


Zajištění dostupnosti a bezpečnosti léčiv


Všechny moderní zdravotnické systémy vynakládají za farmakologickou léčbu nemalé procento nákladů na zdravotnictví (v průměru 17 %) a celkové náklady za farmakologickou léčbu trvale rostou ve všech zemích. Pro zabezpečení efektivního využití těchto prostředků je nakládání s léčivými přípravky svěřeno profesi farmaceuta. Léčba léky je nejčastějším prostředkem v moderních systémech zdravotnictví. Význam léků se zvyšuje se vzrůstajícím věkem populace a také s ohledem na farmaceutický výzkum a vývoj. Správné užívání léků přináší významné zlepšení zdravotního stavu pacienta a významný výsledek léčby. Je nezbytné, aby pacient vždy dostal správný lék, ve správném čase, v odpovídající dávce a s dostatečněa srozumitelným poučením o  správném užívání.


Individuální příprava léčiv

Dostupnost a bezpečnost léčiv zajišťuje nepochybně také individuální příprava léčiv v lékárně. Kromě zajištění optimální terapie pomáhá individuální příprava  efektivně využívat finanční prostředky. Individuálně připravený léčivý přípravek je způsob, jakým lékárenská péče řeší nepřítomnost léku na trhu nebo nedostatek optimální velikosti balení, případně nedostatek optimální dávky (síly nebo koncentrace) nebo nedostatek vhodné lékové formy pro jednotlivého pacienta.

Individualizace terapie je nanejvýš vhodná i v situacích, kdy dostupná hromadně vyráběná léčiva nevyhovují konkrétnímu pacientovi, například kvůli obsahu pomocných látek, nebo by bylo pro terapii nutné střídavě použít několik druhů hromadně vyráběných léčiv.


Ochrana pacientů

Léky jsou zboží zvláštní povahy, které může při správném použití zlepšit zdravotní stav, při nesprávném použití naopak může zdraví poškodit. Nakládání s nimi je velmi přísně ošetřeno legislativou. Lékárníci v lékárnách jsou zárukou dodržování těchto podmínek a jsou zároveň posledním článkem a významnou součástí ochrany zdraví pacientů.


Co musíme rozvíjet?

Musíme všestranně rozvíjet odbornou činnost lékárníků. Pro maximální efekt odborných činností lékárníka je nutné, aby:
 • bylo lékárníkům umožněno vydat v nutných případech bez lékařského předpisu i léky, jejichž výdej je na lékařský předpis
 
 • bylo lékárníkům umožněno vydávat léčivé přípravky u chronické terapie po určité období i bez nutnosti návštěvy pacienta u lékaře
 
 • byly léky, užívané převážně v nemocnicích nebo centrech, dostupné ve všech lékárnách a za stejných podmínek pro pacienty i v blízkosti jejich bydliště
 
 • byly léky, které jsou určeny k ambulantnímu užití pacientem, vydávány na recept
 
 • byli lékárníci motivováni
  • k přípravám jednodávkových systémů pro pacienty seniory, a to nejenom v domovech s pečovatelskou službou, ale i v domácnostech
  • k většímu zapojení do podpory veřejného zdraví:
   • k hlášení nežádoucích účinků léčiv
   • k integraci lékárenských informačních a komunikačních technologických řešení do národního systému eHealth
   • k vedení lékových záznamů pacienta
   • k rozvoji screeningových programů, vakcinačních strategií a práci s rizikovými skupinami pacientů

Musíme rozvíjet spolupráci lékárníků s lékaři (včetně sdílení informací) - pro maximalizaci terapeutického efektu léčby, s orgány státní správy - pro zajištění stabilního prostředí v poskytování lékárenské péče a s výrobci a distributory - pro zajištění nedostatkových léků a v prevenci proti výpadkům léků v distribuci.
 

Zlepšování výsledků léčby jednotlivých pacientů

Základem lékárenské péče je řízení a ovlivňování farmakoterapie k dosažení co nejlepších výsledků v léčbě a zlepšení pacientova života. Lékárníci poskytují pacientům odborné informace především o správném užívání léků a o jejich vedlejších účincích, kontrolují a vyhodnocují možné lékové interakce.

Lékárník také spolupracuje s předepisujícím lékařem při hodnocení preskripčních chyb popřípadě při hledání vhodnějších alternativ jednotlivých léčiv. Vedení lékových záznamů lékárníky maximalizuje přínosy a minimalizuje rizika spojená s užíváním léků pro pacienty. To vede k přesnějšímu výběru léčiv, k optimalizaci terapie a lepšímu využívání zdrojů.

Lékárníci poskytují terapeuticko-poradenský servis pacientům v různých fázích léčby. Lékárník má nejenom právo, ale i povinnost odmítnout výdej takových léčiv, u kterých se domnívá, že by mohly způsobit škodu, nebo v případě etických nebo morálních bariér pro jejich výdej.

Lékárníci často pracují bez přímého kontaktu s dalšími zdravotnickými pracovníky v primární péči, proto je důležité zabezpečit a podporovat výměnu zdravotnických informací mezi všemi stranami zapojenými do péče o pacienta v primární i sekundární péči.
 

Co musíme rozvíjet?


Lékárníci mají znalosti, dovednosti a vztah k pacientům, což jim umožňuje zvyšovat kvalitu poskytované lékárenské péče. Pro úspěch je důležité, abychom:
 
 • posilovali charakter lékárníků jako manažerů farmakoterapie a posilovali jejich kompetence a zodpovědnost za zdraví pacientů v jejich péči. Lékárníci by měli mít aktivní i pasivní přístup k části pacientových zdravotních záznamů a k úplnému přehledu medikace; to je základním předpokladem k  úspěšné a efektivní farmakoterapeutické intervenci v péči o pacienta
 
 • podporovali spolupráci v péči o pacienty, umožnili zdravotnickým profesím pracovat společně a způsobem, který umožní maximalizovat efektivitu zdravotnického týmu; široká škála intervencí, integrovaná do systému úhrad a založená na osobním kontaktu nebo elektronickém sdílení údajů (eHealth), může posílit vzájemný respekt a důvěryhodnost jednotlivých profesí, což dále podpoří spolupráci mezi zdravotnickými profesionály: lékárníky, ambulantními i nemocničními lékaři i dalšími zdravotníky
 
 • vybavili lékárny k poskytování služeb, které souvisejí s odhalováním skrytých a dosud nediagnostikovaných onemocnění a řízením terapie chronicky nemocných pacientů
 
 • usnadnili spolupráci s ostatními zdravotníky a pohyb pacienta v terapeutickém týmu při odhalení skrytého onemocnění
 
 • posílili a podpořili využívání potenciálu lékáren a lékárníků pro vědeckovýzkumnou činnost a napomohli rozvoji a vývoji nových služeb poskytovaných v lékárnách
 
 • posílili účast lékárníků v sítích specializované a speciální péče; síť specializované péče, jako je adiktologická péče, péče o diabetické pacienty nebo péče o seniory, vyžaduje multioborovou spolupráci a může významně profitovat z aktivní účasti lékárníků při využití jejich odborných znalostí o lécích a jejich působení
 
 • zajistili kontinuitu poskytování lékárenské péče během propouštění pacientů ze zařízení akutní nebo lůžkové péče do domácího ošetřování
 
 • podporovali publikační aktivitu a výměnu zkušeností mezi lékárníky, a to i na mezinárodní úrovni s cílem podpořit implementaci nových odborných činností
 

Činnosti na podporu veřejného zdraví


Poslání lékárníků v oblasti podpory veřejného zdraví jde mnohem dál než k pouhému používání léčiv. Je součástí široké strategie posilování a zlepšování veřejného zdraví populace. Pozornost se přesouvá od terapie k prevenci.
Díky počtu a rozložení jsou lékárny snadno dostupné pro drtivou většinu populace. Návštěvy lékáren jsou dvakrát častější než návštěvy lékařských ordinací. Lékárník se stal zdravotníkem s největším počtem kontaktů s pacientem. To staví lékárny a jejich potenciál do jedinečné pozice v ovlivňování pacientů ke zlepšení veřejného zdraví, což bylo opakovaně ověřeno jak v České republice, tak v zahraničí.


Farmakovigilance

Od lékárníků se očekává, že budou shromažďovat a hlásit informace o neočekávaných nežádoucích účincích národním autoritám. Tím přispívají k ochraně zdraví pacientů a zlepšují kvalitu péče.


Detekce ohrožení veřejného zdraví a řízení krizí

Lékárníci mají jedinečné postavení při odhalování nebezpečí pro veřejné zdraví a í nezastupitelnou roli v národních strategiích pro řešení krizových situací. Lékárny mohou být v krizových situacích snadno přizpůsobeny pro poskytování informací občanům.


Šíření informací veřejného zdraví

Dostupnost lékáren zvyšuje účinnost a dosah zdravotnických kampaní orgánů veřejného zdraví a umožňuje cílené zaměření podle jednotlivých témat, jako je používání antibiotik a prevence vzniku rezistence bakterií, screening nádorů – například melanomu, odvykání kouření, změny životního stylu nebo výživové poradenství.


Účast při kontrole a řízení terapie, při včasném odhalování onemocnění a prevenci

Lékárny jsou vybaveny přístroji a zařízeními, kterými mohou měřit a vyhodnocovat indikátory dosud skrytě probíhajících onemocnění. Časná detekce je cíleně poskytována osobám, které zatím nejsou v kontaktu s jinými poskytovateli zdravotní péče. Při zjištění a odhalení jiných než fyziologických hodnot nebo abnormalit, které není možno upravit nebo znormalizovat volně dostupnými léčivy, je lékárník zdravotníkem s nejlepší erudicí pro směřování pacienta k  praktickému lékaři nebo ambulantnímu specialistovi. Lékárny jsou také nedílnou součástí vakcinačních programů od varovných kampaní až k samotné aplikaci vakcíny. Pro rozvoj těchto služeb procházejí zaměstnanci lékáren speciální přípravou.


Podpora samoléčení

Lékárníci poskytují poradenství o lécích dostupných bez lékařského předpisu. Jsou nezastupitelní v zajišťování bezpečné a účinné samoléčby. Mohou pacientům nabídnout široké spektrum služeb pro řešení zdravotních obtíží souvisejících s obezitou, odvykáním kouření nebo dalších závislostí, v otázkách sexuálního zdraví či při plánovaném rodičovství, se kterým přímo souvisí výdej emergentní antikoncepce.


Bezpečnost a životní prostředí

Správné a bezpečné nakládání s nepoužitými nebo nepoužitelnými léčivy a zdravotními prostředky je důležité pro životní prostředí a bezpečnost. Součástí lékárnické praxe je i poradenství a zajištění těchto činností. Úspěšnost těchto aktivit je podmíněna aktivním přístupem orgánů státní správy.


Čím můžeme ještě přispět k veřejnému zdraví?

Pro podporu většího zapojení lékárníků do podpory veřejného zdraví je potřeba:
 • Podporovat a motivovat lékárníky k hlášení nežádoucích účinků léčiv.
 
 • Integrovat lékárenské informační a komunikační technologická řešení do národního systému eHealth, aby lékárníci mohli aktivně zaznamenávat a shromažďovat údaje související s veřejným zdravím prostřednictvím lékových záznamů pacienta.
 
 • Lépe využívat jedinečnou pozici lékáren při šíření informací z oblasti veřejného zdraví. Kromě toho by měly orgány veřejného zdraví lépe využívat odborné znalosti farmaceutů, jejich komunikační dovednosti a dostupnost sítě lékáren při přípravě scénářů pro řešení krizí v oblasti veřejného zdraví.
 
 • Podporovat a motivovat lékárníky k rozvoji screeningových programů, vakcinačních strategií a práci s rizikovými skupinami pacientů. Tyto činnosti dále integrovat do systému úhrad.
 •  

Zvyšování efektivity systému zdravotnictví

Snadná dostupnost lékárny pacientům, navíc ve známém prostředí, je zárukou efektivní, rychlé a kvalitní zdravotní péče. Celá řada konzultací v lékárně by v opačném případě neúměrně zatížila jiné poskytovatele zdravotních služeb v primární péči, kteří se tak mohou soustředit na řešení závažnějších případů.


Nezávislé informace a rozhodování o lécích

Lékárníci jsou pro pacienty a odbornou veřejnost akceptovaným a dostupným zdrojem důvěryhodných informací a poradenství. Patří mezi povolání s profesním dohledem na jejich celoživotní vzdělávání a také je u nich, stejně jako u ostatních zdravotníků, v popředí zájmu nikoliv čistě ekonomický prospěch, ale především veřejný zájem


Nákladová efektivita služeb a ekonomická stabilita zdravotního systému

Lékárníci přispívají ke snížení nákladů zdravotních systémů především zvyšováním účinnosti a bezpečnosti terapie a také odhalením nebo zabráněním případných škod (např. kontraindikace, nežádoucí lékové reakce a detekce chyb v předepisování). Využitím generické substituce optimalizuje náklady pacientů i zdravotních pojišťoven.


Co musíme chránit?

Je důležité chránit profesní nezávislost lékárníků, aby nadále poskytovali nejlepší péči, která není ovlivňována komerčním tlakem a je orientována výhradně ve prospěch pacienta.


Financování a udržitelnost lékárenské péče


Klesající ceny léčiv v kombinaci s úspornými opatřeními mohou znamenat, že většina lékáren nebude ve stávajícím modelu financování lékárenské péče s přímou vazbou na cenu léků a výši obratu schopna přežít nebo bude existovat jen díky zásadní redukci personálního vybavení, provozní doby a sortimentu. To vše s přímou vazbou na snížení rozsahu a kvality poskytované péče. Lékárny by měly změnit současný obchodní model svého odměňování. Co byl o dostatečné v minulosti, nemusí v nejbližších deseti až patnácti letech fungovat. Je proto nezbytné zajistit stabilní financování lékárenské péče.

I bez detailní znalosti budoucího vývoje je ve stávajícím prostředí nutné hledat další finanční zdroje pro ohodnocení činností, které lékárníci již provádějí nebo které mohou provádět.  Nejde tu jen o hledání nových způsobů úhrady, ale také jiných plátců než pacientů a pojišťoven.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že je možné zavést tarifní prvky nad rámec úhrad za léčivé přípravky, například zavedení poplatku za dispenzaci a zavedení dalších úhrad, které nejsou závislé na ceně ani obratu léčivých přípravků a jsou přímo spojené s výkony farmaceutů.


Systémy sledování a řízení kvality poskytované péče


Pro zajištění financování lékárenské péče je nutné také sledovat její efektivitu, proto musí lékárny pomocí nástrojů hodnocení a ukazatelů kvality prokázat svojí přidanou hodnotu. Jednou z přidaných hodnot služeb ve veřejné lékárně je zlepšení klinických výsledků jednotlivých pacientů.


Profesní samospráva, komora

Česká lékárnická komora (ČLnK) je samosprávná nepolitická organizace. Jejím úkolem je zabezpečit, aby lékárníci, členové komory, vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Musí také zabezpečit, aby výkon profese farmaceuta zůstal nezávislým, aby nebyl ovlivňován laickými provozovateli, státní správou nebo místní samosprávou,  ať už z ekonomických nebo jiných pohnutek.

ČLnK je garantem odbornosti svých členů a stanovuje podmínky k výkonu povolání a potvrzuje jejich splnění. Zároveň má vůči svým členům disciplinární pravomoc.

Jako profesní organizace vydává závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče. Tato stanoviska jsou základním kamenem pro odvrácení jakýchkoliv snah k oslabení nezávislého výkonu povolání. Nezávislý výkon profese je zárukou kvalitní a profesionální péče s důrazem na co největší prospěch pro pacienta a podporu veřejného zdraví.

ČLnK musí chránit a hájit profesní nezávislost a zájmy svých členů, stejně jako jejich profesní čest. Pro plnění tohoto záměru poskytuje členům právní pomoc.
 

 Organizace činnosti

 • povinné členství
 
 • nastavení vymahatelných odborných kritérií
  • pro vedoucí lékárníky
  • pro odborné zástupce
  • pro školitele v praktickém pregraduálním i postgraduálním vzdělávání
 
 • standardizace kvality lékárenské péče a její kontrola
  • tvorba edukačních materiálů
  • doporučené postupy ČLnK
  • kontrola kvality poskytované péče
 
 • servis pro členy
 
 • efektivní dohled nad výkonem povolání
 
 • uplatňování disciplinární odpovědnosti
 
 • spolupráce se zahraničím
  • sdílení zkušeností
  • praxe a stáže lékárníků v zahraničí
  • transfer a publikace zkušeností
  • spolupráce s profesními organizacemi jiných zemí
 
 • odpovědnost za spolupráci se vzdělávacími institucemi podílejícími se na pregraduální i postgraduální přípravě farmaceutů a farmaceutických asistentů


Vzdělávání – posílení odbornosti a využití získaných znalostí

V nastavení legislativních pravidel všech forem vzdělávání a jejich následné praktické realizaci je klíčová role ČLnK v úzké spolupráci s odbornými společnostmi, farmaceutickými fakultami a dalšími vzdělávacími institucemi. Cílem této úzké spolupráce je vytvoření vzájemně provázaného systému vzdělávání, který zajistí trvalé zvyšování odborné úrovně farmaceutů a farmaceutických asistentů.


Pregraduální vzdělání

Prioritou je důraz na výuku v oborech s úzkou vazbou na lékárenskou péči a obecně farmakoterapii a snaha o implementaci nových trendů do lékárenské praxe. Tomu lze účinně napomoci spoluprací ČLnK  a farmaceutických fakult při definování témat pro diplomové a vědecké práce s vazbou na lékárenskou péči, podporou farmaceutů-školitelů jako konzultantů těchto prací s následnou možností ohodnocení formou bodů do celoživotního vzdělávání.
Kontinuální šestiměsíční praxe v 5. ročníku studia představuje ideální příležitost pro posílení vazby mezi pregraduální výukou a lékárenskou praxí.

Cílem je nastavit podmínky pro vznik sítě akreditovaných pracovišť, která bude pružně modifikována dle zpětné vazby studentů. Nezbytnou součástí tvorby této sítě je nastavení odborných podmínek pro školitele praxí. Základními podmínkami musí být získaná specializace a plnění podmínek celoživotního vzdělávání (CV).

Pro posílení pedagogických schopností školitelů je stěžejní spolupráce s fakultami (vzájemné hodnocení studenta a školitele).


Postgraduální vzdělání

Specializační vzdělávání nabízí absolventům farmaceutických fakult následné vzdělání v široké paletě specializačních oborů, jejichž vzdělávací programy jsou stavěny s ohledem na aktuálnost poskytovaných informací a praktickou výuku, s cílem prohloubit kvalifikaci v konkrétním specializačním oboru. Obory s úzkou vazbou na poskytování lékárenské péče – veřejné lékárenství, nemocniční lékárenství, klinická farmacie a farmaceutická technologie chápe ČLnK jako obory částečně či plně lékárenské a spolupráci s osobami odpovědnými za vedení těchto oborů vidí jako podmínku dalšího rozvoje lékárenství. U dalších oborů – laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a radiofarmaka – považuje ČLnK  za vhodné neintegrovat je do vzdělávání v lékárenské péči, ale najít v lékárnách prostor pro jejich uplatnění.

Pro vzdělávání školencům v úzké oblasti některého z oborů bez nutnosti absolvovat celý vzdělávací program specializované přípravy slouží certifikované kurzy (CK). Ty dále umožňují rozšíření stávajících specializací o znalosti a dovednosti, které nebyly v době absolvování specializace součástí vzdělávacího programu. Jednotlivé CK mohou být součástí některého ze vzdělávacích programů specializační přípravy.

V případě ukončení stávajícího výrazně centristického modelu specializací na úrovni společné vzdělávací organizace pro lékaře a farmaceuty (IPVZ) je ambicí ČLnK další rozvoj specializačního vzdělávání pod hlavičkou ČLnK.


Celoživotní vzdělání (CV)

Celoživotní vzdělávání je komplexní systém vzdělávání, který slouží ke zvyšování odborné způsobilosti lékárníka po celou dobu jeho profesního života. Je určeno pro všechny členy ČLnK. Pro členy pracující v lékárnách je povinné. Fungující systém CV je zárukou kvality poskytované péče.

Další rozvoj celoživotního vzdělávání bude zaměřen na podporu aktivních a moderních forem edukace a na akce přispívající k individualizaci poskytované lékárenské péče – akce zaměřené na specifické skupiny onemocnění a pacientů.

Významnou pozici v následném vzdělání lékárníků a farmaceutických asistentů má odborný zástupce či vedoucí lékárník. Jeho role spočívá v poskytování zpětné vazby kolegům, jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a podpoře vzdělávání v rámci jednotlivých lékáren.

Nezbytnou podmínkou pro fungování systému CV je pozitivní motivace členů ČLnK, dostatek kvalitních vzdělávacích akcí ve všech regionech a možnost znevýhodnění těch členů ČLnK, kteří  podmínky CV dlouhodobě neplní, např. odlišnou výší členského příspěvku.


Budoucnost oboru

Úkolem profesní samosprávy a prakticky všech institucí a těles, která sdružují lékárníky, a úkolem lékárníků samotných je přesvědčovat veřejnost, že lékárníci poskytují vysoce odbornou a kvalitní péči, která je jinou profesí nezastupitelná.

Nejefektivnějším prostředkem pro takovou přesvědčovací kampaň jsou lékárníci, kteří poskytují vysoce kvalitní péči s důrazem na spokojenost pacientů, posilování veřejného zdraví a efektivní využívání veřejných financí.
Zvyšování efektivity je primární cíl zdravotní politiky. Jako expert na léčiva je lékárník rovnocenným partnerem pro lékaře a další zdravotnické profese, státní správu a zdravotní pojišťovny. Na základě spolupráce se všemi těmito stranami lékárník přispívá k efektivnímu využívání léků.

Pro udržení a posilování důvěryhodnosti je nutná dostatečná motivace pro individuální osobní růst. Dostatečně motivovaný lékárník, který pracuje na svém osobním růstu, je zárukou kolektivního odborného růstu a zárukou trvalého posilování významu celé profese.

Pro naplnění očekávání je nutné pružně a rychle reagovat na měnící se podmínky a v intenzivní spolupráci s ostatními odborníky ve zdravotnictví využít příležitosti, které s sebou změny přinášejí.

Nezbytným předpokladem k úspěchu je předefinovat role farmaceutů a upevnit je v právních předpisech. Nově nastavené podmínky trvale monitorovat v systémech řízení kvality poskytovaných služeb. A v neposlední řadě je nutné přizpůsobit očekávání ekonomické realitě.


 

Sdílet článek:

Související články

 • Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, ve kterém se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Jak by měla lékárenská péče za několik let vypadat? Priority ČLnK v krátkodobém horizontu jsou obsaženy v naší Vizi.

 • Priority ČLnK 2014 – 2017

  Priority ČLnK 2014 – 2017

  XXIII. sjezd delegátů schválil jako přílohu usnesení tyto priority dne 9. listopadu 2013

 • Lékárenský znak

  Lékárenský znak

  Lékárenský znak a jeho používání