Priority ČLnK 2014 – 2017

Priority ČLnK 2014 – 2017

XXIII. sjezd delegátů schválil jako přílohu usnesení tyto priority dne 9. listopadu 2013
 
 

Posílení role pacienta a zajištění rovného přístupu k lékárenské péči
 
 • sjednocení doplatků na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 
 • zajištění 100% dostupnosti léčivých přípravků pro české pacienty cestou efektivních intervencí do reexportu léčiv
 
 • léky, užívané převážně v nemocnicích nebo centrech, dostupné ve všech lékárnách a za stejných podmínek
 
 • pro pacienty i v blízkosti jejich bydliště
 
 • převedení všech léků, které jsou v současné době vykazovány jako ZULP, a jsou určeny k ambulantnímu užití pacientem, do výdeje na recept
 
 • rozšíření  sortimentu přípravků  vydávaných bez  receptu  převedením účinných  a  bezpečných přípravků dosud vázaných na recept
 
Změna způsobu odměňování lékárníků
 
 • snížení závislosti odměny lékárníků na ceně léčivého přípravku
 
 • vícesložkový model odměny – ohodnocení lékárníka nejen za podíl na zajištění bezpečnosti a účelnosti farmakoterapie, ale i za minimalizaci nákladů pacientů a plátců
 
 • odměna za efektivní screening skrytých a dosud nediagnostikovaných onemocnění a řízení farmakoterapie chronicky nemocných pacientů
 
 • odměna za účast v programech prevence a podpory zdravého životního stylu
 
 • změna regulačního poplatku za recept na dispenzační poplatek za výdej LP na lékařský předpis hrazeného zdravotní pojišťovnou v degresivní sazbě (mj. pro podporu existence venkovských lékáren)
 
 • podpora pozitivním listům zdravotních pojišťoven za předpokladu respektování názorů odborných společností a pozitivní motivace lékárníků
 
Pevná a vymahatelná demografická a geografická kritéria pro tvorbu lékárenské sítě
 
 • chaotická tvorba sítě zvyšuje fixní náklady, které nepřispívají k efektivitě této části poskytování zdravotní péče
 
 • nepřiměřené zahušťování sítě ve větších městech vede paradoxně v důsledku snahy o snižování nákladů ke zhoršené skladové dostupnosti některých léků a služeb, jako je příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP)
 
Podpora elektronického sdílení údajů (e-Health)
 
 • e-preskripce receptů a poukazů v podobě, která bude přinášet benefit jak pacientům, tak poskytovatelům zdravotním péče
 
 • široká škála intervencí, integrovaná do systému úhrad a založená na osobním kontaktu nebo elektronickém sdílení údajů (e-Health), posílí vzájemný respekt a důvěryhodnost jednotlivých profesí, což dále podpoří spolupráci mezi zdravotnickými profesionály: lékárníky, ambulantními i nemocničními lékaři a dalšími zdravotníky
 
Vzlávání
 
 • celoživotní vzdělávání – zavádění nových forem vzdělávání lékárníků s prioritou e-learningu a garantovaných kurzů ČLnK
 
 • specializační vzdělávání – novelizace zákona č. 95/2004Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, dle dohod zástupců jednotlivých specializačních oborů s cílem přiblížit požadavky specializačního vzdělávání blíže praxi.
 
Reklama a marketing
 
 • zákaz marketingových aktivit u léků s výdejem vázaným na lékařský předpis s výjimkou přípravků v zájmu ochrany veřejného zdraví (např. očkování) cestou změny zákona o regulaci reklamy
 
Ekonomika
 
 • podpora snížení DPH na léky a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 
 • finanční stabilizace zdravotních pojišťoven zvýšením platby za státní pojištěnce
 
 • státem stanovená výše cílové spoluúčasti pacientů v ČR
 
 
Česká lékárnická komora
 
 • nový zákon o České lékárnické komoře dle návrhu připraveného v roce 2011 s cílem moderní právní úpravy stavovské organizace
 
 • zachování principu povinného členství (ev. povinné registrace) pro farmaceuty poskytující lékárenskou péči ve zdravotnických zařízeních
 

Sdílet článek:

Související články

 • Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Jak má vypadat lékárenství za 3 roky? Česká lékárnická komora vydala dokument Vize lékárenství 2025

  Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, ve kterém se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Jak by měla lékárenská péče za několik let vypadat? Priority ČLnK v krátkodobém horizontu jsou obsaženy v naší Vizi.

 • Koncepce veřejného lékárenství

  Koncepce veřejného lékárenství

  XXIII. sjezd delegátů ČLnK schválil 9. listopadu "Koncepci veřejného lékárenství". Návrh koncepce veřejného lékárenství byl zpracován s využitím materiálu European Community Pharmacy Blueprint for optimisation of health outcomes to individual patients and value for health systems across Europe, PGEU 2012 byl schválen na zasedání představenstva České lékárnické komory v Praze dne 20. 8. 2013.

 • Lékárenský znak

  Lékárenský znak

  Lékárenský znak a jeho používání